Lectoraten: Creatieve Economie / domein Economie

De ondernemende regio

Het lectoraat De Ondernemende Regio is een van de onderzoeksgroepen verbonden aan Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Het richt zich op het regionaal vestigingsklimaat en de regionale leefkwaliteit, niet alleen in de Brainport regio, maar ook daarbuiten.


Over het lectoraat

Het lectoraat wil nieuwe bouwstenen en innovaties opsporen om een ondernemende regio te blijven. Bovendien wil het een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en de verklaring voor pijlers van duurzame economische groei in de (Brainport) regio.

Onder leiding van lector dr. Cees-Jan Pen werken docent-onderzoekers aan diverse onderzoeksprojecten. De onderzoeksthema's worden bovendien ingebed in het onderwijs, waardoor ook studenten bijdragen aan het onderzoek van De Ondernemende Regio.

Cees-Jan Pen over circulaire bedrijventerreinen

Onderzoeksthema's

Het lectoraat wil enerzijds een praktijkbijdrage leveren aan het begrip en verklaring voor pijlers duurzame economische groei (Brainport)regio en anderzijds het praktijkgericht opsporen van nieuwe bouwstenen/innovaties rondom digitalisering en klimaatverandering om een veerkrachtige regio te blijven.

Op basis van de ontwikkelingen in de regio en gesignaleerde trends focust het lectoraat zich op drie onderzoeksthema’s:

Circulaire economie

Een economisch model dat uitgaat van oneindige groei past niet bij een wereld met eindige resources. Toch is dit ons gangbare economische model. Een groeiende wereldbevolking en toenemende klimaatproblematiek vragen om vernieuwende strategieën en economische modellen om in de nabij toekomst in onze energie- en grondstoffenbehoefte te kunnen blijven voorzien. Deze hernieuwde aanpak kan worden samengevat als het concept circulaire economie (CE).

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Het lectoraat legt de nadruk van het onderzoek op de vestigingsplaatsvoorwaarden (basics) die in de regio en het stedelijk gebied in het bijzonder, op orde moeten zijn. Voor het onderwerp ‘Quality of life’ werkt het lectoraat meer op het terrein van de ‘supplyside’ vestigingsplaatstheorieën. Kortom: banen volgen mensen, in plaats van andersom. Mede daarom krijgt ‘quality of life’ en het bredere ‘waardebegrip’ zoveel aandacht in ons onderzoek. Dit samen is het regionaal ecosysteem waarom Brainport onder meer de slimste regio is en een uniek samenspel kent van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving. Stedelijke innovatiemilieus, zoals creatieve broedplaatsen en campussen, maken integraal onderdeel uit van dit ondernemende ecosysteem en zijn daarom nadrukkelijk onderwerp van onderzoek door het lectoraat.

Impact van big data op het regionaal MKB

Big data zal de dagelijkse praktijk van het MKB steeds ingrijpender gaan veranderen. De omvangrijke datasets uit bedrijfsbronnen bevatten een schat aan informatie. MKB-bedrijven kunnen profiteren van slim gebruik van big data bijvoorbeeld ter versterking van hun marktpositie en ter verbetering van  technologieontwikkeling. Organisaties kunnen dankzij big data ook op grote schaal steeds beter maatwerk leveren aan klanten. En big data zal steeds belangrijker worden om goede beslissingen te kunnen nemen. Nog weinig MKB-ers passen echter het enorme potentieel van big data toe.

Onderzoeksprijs 2019


Lector

Dr. Cees-Jan Pen werkt al jaren op het grensvlak van economisch onderzoek en praktijk en streeft ernaar bruggen te slaan tussen beide werelden. Hij houdt zich bezig met vitale binnensteden, transformatie, herbestemming en leegstand. 


Kennisteam

Dankeld Vanmeenen

Docent-onderzoeker


Onderzoeksprojecten

Het lectoraat voert zowel binnen als buiten Fontys samen met partners projecten uit op het gebied van de ondernemende regio. Aansluitend bij de ondernemersagenda NVO-NCW Brabant (2018) onderzoekt het lectoraat wat ontwikkelingen betekenen voor (nieuwe) businessmodellen en strategieën van regionale ondernemers.

Hieronder vind je een overzicht van activiteiten en projecten vanuit het lectoraat De Ondernemende Regio.


Afstudeerprojecten

Voor ambitieuze studenten biedt het lectoraat dé broedplaats voor vernieuwende kennis, expertise en ideeën op het gebied van circulaire economie, duurzame verstedelijking en impact van big data voor het MKB. Het is een springplank naar het bedrijfsleven, een masterstudie, of het ontwikkelen van een eerste publicatie. Door afstudeeropdrachten uit te voeren brengen we studenten in contact met bedrijven en publieke organisaties in de Brainport regio. Op die manier leiden we onze studenten op tot toonaangevende professionals.

Naast de lopende onderzoeksprogramma’s worden binnen het lectoraat verschillende afstudeerprojecten uitgevoerd. Momenteel werken studenten onder meer aan de onderstaande onderwerpen, passend bij de onderzoeksthema’s van het lectoraat.

  • Circulair ondernemen;
  • Vastgoedconcepten voor de creatieve industrie;
  • Waardering van bedrijventerreinen;
  • Verzakelijking van bedrijventerreinen;
  • Stedelijke herverkaveling;
  • Kennisfinancieringsmogelijkheden voor het MKB;
  • Informal investors;
  • Crowdfunding;
  • Urban farming.

Het lectoraat De Ondernemende Regio is heel actief en betrokken in de regio. Regelmatig publiceren leden van het lectoraat artikelen, worden ze geïnterviewd en zijn ze bijvoorbeeld als spreker betrokken bij evenementen. Op deze pagina een totaaloverzicht van de meest recente publicaties en optredens.

Binnenstad; van onderschat belang voor aanpak woningnood

Er is met spoed een verbouwingsoperatie nodig om binnensteden toekomstbestendig te maken, blogt Cees-Jan Pen. Binnensteden moeten compacter, de winkel- en ook horecafunctie moet minder dominant en werken, maar vooral wonen wordt belangrijker. Er komt een nieuwe balans tussen wonen, werken, horeca en winkelen omgeven door een hoogwaardige en meer groene openbare ruimte. De auto krijgt minder ruimte en deze ruimte wordt benut voor meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen/water. 17 nov 2020, www.vastgoedmarkt.nl

Kabinet trekt 450 miljoen euro uit om leefbaarheid in kwetsbare wijken aan te pakken

Het kabinet heeft de nieuwe woonplannen voor 2021 gepresenteerd. Een van de belangrijkste onderdelen van het pakket is een fonds van 450 miljoen euro waarmee wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en duurzaamheid van kwetsbare wijken. “Ook daar moeten mensen prettig, veilig en duurzaam kunnen wonen.”
13 nov 2020 www.gebiedsontwikkeling.nu

Amsterdamse haven wil uitbreiden naar het groen van Haarlemmermeer

De Amsterdamse haven heeft haar oog laten vallen op de Houtrakpolder. Het groen in buurgemeente Haarlemmermeer komt in het vizier als de haven binnen de Ring-A10 moet plaatsmaken voor de nieuwe wijk Haven-Stad. 11 nov 2020, www.parool.nl


Contact

De Ondernemende Regio