Sprint naar content
Project

Healthy Ageing at work

Op de werkplek samen met collega’s werken aan fysieke, mentale en cognitieve gezondheid, kan bijdragen aan healthy ageing. In dit project wordt aan de hand van themabijeenkomsten een multidisciplinaire (Fontys-) werkgroep opgestart rondom het thema ‘healthy aging @work

Wat houdt het project in?

Deze werkgroep gaat aan de slag om tot een actieplan te komen om werken aan healthy ageing meer onderdeel van het dagelijks werk te maken. Ook bepaalt deze werkgroep aan welke kenmerken technologische innovaties moeten voldoen om healthy ageing op de werkplek en daarbuiten te stimuleren en monitoren. In een uitgewerkt voorstel voor verder onderzoek (RAAK publiek/mkb of ZonMw aanvraag wordt voorbereid) richt de werkgroep zich op duurzaam implementeren van het actieplan en ontwikkeling van die technologische innovatie(s).

Projectresultaten

Multidisciplinaire werkgroep ‘healthy aging @work’
Er is een algemene multidisciplinaire werkgroep ingericht met daarin Fontys Vitaal, Fontys P&O, Fontys Studentvoorzieningen en verschillende lectoren en onderwijsmanagers die bij de studentonderzoeken betrokken zijn. Verder zijn via de Raad van Advies van de Master Healthy Ageing de volgende organisaties en personen in de werkgroep betrokken: GGzE (Dr. Esther Hoogenhout, inhoudelijk manager GGzE Nestor), GGD (Pim Lamers, sectormanager GGD Brabant Zuidoost en Innovatiemanager GGD), Zuidzorg (Nina Vos, directeur thuiszorg).

Daarnaast is er een samenwerking opgezet met de HAN/OU, Annet de Lange en haar onderzoeksgroep, om uit te wisselen over duurzame inzetbaarheid (DI) en ook kennis die daar aanwezig is te implementeren in onze studentprojecten en ook in DI beleid van Fontys.

Stakeholdersanalyse
De Masterstudenten die bezig zijn met Healthy Ageing @Work in hun onderzoeken doen elk een stakeholderanalyse en naar aanleiding daarvan vormen zij kernteams voor de ontwikkeling en implementatie van hun onderzoeken. Er zijn zes Masterprojecten opgezet onder het thema Healthy Ageing @Work. Onder Actieplan vind je een korte samenvatting van elk project en de innovatie die het gaat opleveren.

Voor meer informatie over de verschillende stakeholderanalayses neem contact op met de projectleider.

Actieplan
- Healthy Ageing @Work binnen Fontys en werkveldpartners op de agenda krijgen: Door middel van het opstarten en uitrollen van 6 studentprojecten binnen het thema wordt binnen verschillende afdelingen van Fontys nu nagedacht over en geïnnoveerd op het verduurzamen van de inzetbaarheid van studenten en medewerkers. De multidisciplinaire werkgroep die is opgericht en de kernteams van de studentprojecten dragen bij aan het verankeren van healthy ageing als agenda-onderwerp.

- Zes masterprojecten, zes innovaties: De 6 Masterprojecten leveren 6 innovaties op. Deze innovaties zijn nog in ontwikkeling, oplevering vindt plaats tussen augustus 2020 en augustus 2021 (precieze timing is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19). In elk project levert elke student als tussenproducten een probleemanalyse, een onderzoeksvoorstel, een onderzoeksverslag en een implementatieverslag op. Als onderdeel van het implementatieproces van de innovaties worden draaiboeken geschreven zodat Fontys na afloop van de onderzoeken verder kan met de opgeleverde innovaties. Per project wordt bekeken binnen welke afdeling de overdracht van de innovatie van de student-onderzoeker naar de organisatie wordt gerealiseerd. De scripties van de studenten en dus ook de innovaties worden tussen zomer 2020 en zomer 2021 opgeleverd.

- Duurzame inzetbaarheid als onderwijsthema binnen master: De curriculumcommissie, opleidingscommissie en de Raad van Advies van de Master Healthy Ageing hebben in februari 2020 besloten Duurzame Inzetbaarheid als 1 van de 3 hoofdthema’s van de Master te benoemen. Concreet betekent dit dat een flink deel van het theorieonderwijs van de Master hierover gaat en dat ongeveer 1/3 van de studenten zich vanaf komend schooljaar met dit onderwerp zal bezighouden (+/- 10 studenten per jaar).

Kenmerken an de hand van CAT's
Deze samenvatting wordt geschreven aan de hand van een CAT (critically appraised topic) analyse (Barends & Rousseau, 2018) door Lia Baars en Frank Bauman. Deze analyse is momenteel in voorbereiding en zal in semester 1 van schooljaar 2020/2021 worden geschreven en worden aangeboden ter publicatie in een open access peer reviewed journal gericht op duurzame inzetbaarheid op het werk. De innovatievoorstellen van de studentprojecten worden allemaal in juni 2020 opgeleverd, en deze vormen de basis van de CAT analyse. De analyse wordt overigens breder getrokken dan interventies gericht op cognitieve gezondheid, omdat uit alle analyses van de studentprojecten tot nu toe blijkt dat het meenemen van psychosociale gezondheid van zeer groot belang is wanneer je innovaties ter bevordering van duurzame inzetbaarheid op de werkplek wil invoeren.

De zes innovatieprojecten:
- Frank Bauman: Betere implementatie resultaatverantwoordelijke teams binnen Fontys, aan de hand van een goede analyse wat er nodig is voor deze implementatie, door middel van de game COMMONS. De aanleiding voor dit onderzoek zijn MTO gegevens waaruit blijkt dat sinds de invoering van RVT’s binnen verschillende instituten de werkbelasting als zwaarder wordt ervaren en meer medewerkers aangeven op zoek te willen naar een baan buiten de organisatie. Dit issue speelt vooral onder de grote groep oudere werknemers die Fontys rijk is. Subdoel van dit project is uiteindelijk een Duurzame Inzetbaarheids (DI) agenda voor Fontys maken, met gerichte DI doelen om komende jaren aan te werken. Project is in uitvoering, oplevering augustus 2021

- Ellis Aertse: Gerichte innovatie voor ouders met jonge kinderen die binnen Fontys werken, omdat dit een groep is die op de MTO minder scoren en waarvan ook breder maatschappelijk duidelijk is dat ze vaker ziek zijn en overbelast. Doel van de innovatie is duurzame inzetbaarheid behouden. Innovatie waarvoor gekozen is: hartcoherentietraining met biofeedback, in een online omgeving. Fase: onderzoeksvoorstel is goedgekeurd, oplevering augustus 2020

- Mark Andriessen: Innovatie gericht op betere gezondheid eerstejaars Fontys studenten, omdat deze groep vaak hard in gezondheid achteruitgaat tov laatste jaar middelbare school. In eerste instantie wordt er een innovatieonderzoek gedaan binnen Fontys Sporthogeschool, daarna bredere implementatie. De interventie is gericht op het toepassen van nudges die gezond gedrag bevorderen en het scholen van docenten in verminderen van sedentair gedrag bij studenten. Project is in uitvoering, oplevering augustus 2021

- Liesbeth Vreeswijk: Innovatie gericht op gezonder pensioen halen, door te onderzoeken hoe de mensen die dit lukt dat doen, wat hun kenmerken zijn en waar ze zelf op inzetten. Vervolgens aan de hand hiervan een innovatie maken en deze inzetten binnen verschillende instituten. Fase: probleemanalyse

- Lucinda Harryana: Innovatie gericht op werkgeluk van ouderen werknemers. Door te onderzoeken waar ondersteuningsbehoeften van oudere werknemers liggen wordt een beeld verkregen van wat helpend zou zijn om hun werkgeluk te behouden of te vergroten. Op basis van dit beeld wordt een innovatie ontwikkeld. Fase: probleemanalyse

- Lotte Andrieu: Professionele identiteit wordt steeds belangrijker in een wereld waarin we regelmatig van baan, carrière, richting en focus switchen. Goede begeleiding van het ontwikkelen van deze identiteit is heel belangrijk, zowel tijdens de studietijd als direct daarna. Deze studie gaat innovaties opleveren die gericht zijn op het begeleiden van de ontwikkeling van professionele identiteit bij studenten in de laatste fase van hun bacheloropleiding en startende professionals op de arbeidsmarkt. Fase: probleemanalyse.


Publicaties


Contact

Aan dit project is ook meegewerkt door onderzoekers van Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Fontys Sporthogeschool en Fontys Hogeschool Sociale Studies

Foto van persoon

Dr. J.A. (Janienke) Sturm

Lector Mens en Technologie