Project

Coach in control

Trainers en coaches van sporttalenten hebben een complexe taak. Sporttalenten moeten hard trainen om de volgende stap te maken in hun sportcarrière of om de aansluiting bij de top te halen. Het belang van het werk van de trainers en coaches van talenten wordt nog eens benadrukt door de ambitie die Nederland heeft om structureel bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. 

Onderdeel van:

Wat houdt het project in?

Hiervoor zijn optimale voorzieningen nodig waaronder uitstekend geschoolde en ondersteunde trainers en coaches (NOC*NSF, 2017). Om goede sturing te kunnen geven aan dit proces, monitoren veel trainers de individuele belasting en belastbaarheid van hun sporters. Echter ontbreekt het hen aan de kennis, knowhow en tijd om de verzamelde data te verwerken, te interpreteren en om te zetten naar onderbouwde trainingsaanpassingen. Deze handelingsverlegenheid van trainers en coaches is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag die centraal staat in het huidige project. 

Projectdoelstelling

Het doel van dit deelonderzoek was om meer diepgaand inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van topsportcoaches op het gebied van monitoren van trainings-, testen en wedstrijddata. Daarnaast was het doel om inzicht te krijgen in hoeverre coaches gebruik maken van dashboards om deze gegevens in te zien en te gebruiken in trainingen. 

Methode

Coaches uit diverse cyclische (duur)sporten zijn geïnterviewd met de insteek om te achterhalen wat zij momenteel doen aan monitoring en dashboard gebruik. 

  • Welke parameters zijn belangrijk en wanneer en met welk doel worden deze gemonitord?
  • Welke knelpunten worden ervaren bij monitoring en dashboard gebruik? En welke wensen voor ontwikkeling liggen er?
  • Hoe wordt kennis op dit moment gedeeld?
  • Welke behoefte is er om scholing te krijgen op het gebied van monitoring en dashboard gebruik?

*Uiteindelijk zijn 7 coaches bevraagd (schaatsen, shorttrack, atletiek, roeien).. 

Resultaat

De resultaten vallen uiteen in verschillende thema’s. 

  • Monitoring: onder het thema monitoring worden veelal parameters genoemd als hartslag, rondetijden en waar mogelijk vermogen. Dit verschilt wel tussen specifieke sporten. Daarnaast werd door diverse coaches het monitoren van vermoeidheid en welzijn benoemd.
  • Dashboard: wat betreft dashboard gebruik wordt veel gewerkt met TrainingPeaks en in mindere mate met Smartabase en SportDataValley. Waar trainers en coaches vooral naar op zoek zijn, is gemakkelijk te interpreteren data. Gegevens moeten op zo’n manier gecombineerd worden dat in één oogopslag te zien is hoe een sporter er voor staat en wat eventueel nodig is in trainingssturing (“weinig data die veel zegt”)
  • Kennis: er is een wens om afwijkingen snel inzichtelijk te hebben. Scholing lijkt voor de meeste coaches een moeilijker te beantwoorden vraagstuk. Velen geven aan dat onderling tussen coaches wel kennis wordt gedeeld, maar dat bijscholing en nascholing niet vaak wordt gevolgd. De behoefte is er wel om meer kennis op te doen over monitoring en dashboard gebruik, zowel via experts uit de eigen sport als experts uit andere sporten. 

Uit de resultaten blijkt dat bij monitoring en dashboarding gebruiksgemak bovenaan staat. Daarnaast blijkt dat coaches de meeste informatie halen uit slechts enkele parameters. Het lijkt er dus op dat een dashboard simpel ingericht kan worden en dat alle nodige informatie in één oogopslag te zien kan zijn.


Contact

Foto van persoon

J.F.A. (Jos) Goudsmit

Docentonderzoeker