Sprint naar content
Lectoraat van Duurzaamheid en circulariteit / Gezonde en inclusieve samenleving / Ondersteunende technologieën

Sociale veerkracht

Als lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies zijn we een logische kennispartner voor maatschappelijke organisaties, docenten en studenten. Daarnaast werken we samen met universiteiten, overheden, zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, zakelijke relaties en andere (inter)nationale spelers in het maatschappelijk domein. Door samen te werken komen we tot overkoepelende inzichten over het wat, hoe en het waarom van specifieke maatschappelijke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant. Centrale thema's in onze projecten zijn: maatschappelijke inclusie, democratisering, burgerschap en community development.

Over het lectoraat

Onze experts en onderzoekers werken integer, objectief en vanuit een kritische vragende houding. We hebben een intrinsieke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van burgers, organisaties en overheden. Daarbij geldt een ‘samen leren – samen innoveren’ cultuur. Vanuit deze unieke positie kunnen we een actuele inhoudelijke bijdrage leveren aan maatschappelijke onderwerpen. Nu en in de toekomst.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Wegens nog niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

Inhoudelijke themalijnen

De inhoudelijke themalijnen die in al onze projecten centraal staan zijn:

Thema 1. Impliciete ondersteuningsbehoeften

De schroom van mensen om een hulpvraag te stellen blijft een venijnig vraagstuk waarover het lectoraat vragen blijft krijgen, zowel vanuit burgerinitiatieven als van gemeenten. We varen daarbij als lectoraat een koers waarin we dit thema meer accent geven. Wijkbewoners vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze mensen kunnen bereiken die hulp nodig hebben maar er niet om vragen en de aangeboden steun ook niet accepteren. Gemeenten zoeken naar manieren om ‘verwarde personen’ te bereiken of mensen met een LVB niet uit het oog te verliezen als ze 18 worden. Van zwaar tot overbelaste mantelzorgers weten we dat zij zeer vraagverlegen zijn als het gaat om hun eigen ondersteuningsbehoeften. Welke strategieën zijn hiervoor in te zetten? Hoe verhoudt zich het ideaal van zelfredzaamheid en de idee van vraaggericht werken tot de realiteit dat er mensen zijn die zelden of nooit aan de bel trekken? Extra aandacht besteden we aan mensen die eenzaam zijn of zich in een sociaal isolement bevinden. Dat betekent dat we een extra accent leggen op mensen met een impliciete ondersteuningsbehoefte.

Thema 2. Professionele verantwoordelijkheid in domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking

De wijze waarop de professionele verantwoordelijkheid van de ene professional zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van anderen in een gegeven situatie blijft relevant. Gepraat wordt er genoeg, maar echt samenwerken komt lang niet altijd ten goede aan de situatie van burgers en cliënten (Feringa, Peels, Van der Sanden, & Linders, 2017). Naast de uitdaging om deze samenwerking binnen het sociaal domein aan te gaan, vraagt de huidige tijdgeest in toenemende mate van social workers om ook domein overstijgend multidisciplinair samen te kunnen werken. Waar de samenwerking binnen het sociale domein al moeizaam verloopt, is samenwerking over leefgebieden heen al helemaal niet vanzelfsprekend. Hoe kan die nu gestalte krijgen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van burgers? Hun vragen, waarden, problemen, en doelen zijn immers meestal niet in hokjes op te delen. Nog veel te vaak staan zorg, welzijn, onderwijs, wonen, financiën, veiligheid etc. los van elkaar, terwijl een meer integrale en rechtvaardige aanpak het voornemen was.Onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is, vormt geregeld een belemmering in het kiezen wat te ‘doen’ en met wie samen te werken. Hierdoor stranden pogingen tot domein overstijgende multidisciplinair samenwerking. Professionals zijn nog steeds zoekende naar hoe je nu regie en dus verantwoordelijkheden deelt met anderen. Die anderen, dat zijn niet alleen andere professionals maar ook burgers in hun rol als vrijwilliger, mantelzorgers, wijkbewoner, cliënt enzovoorts.

Thema 3. Samenlevingsopbouw

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het werken van professionals aan en met de ‘civil society’ vooral nog een ideaal is (Van der Sanden, Feringa, Peels, & Feringa, 2017). Sociale wijkteams zijn vaak zo druk met individuele hulpverlening dat ze niet (meer) toekomen aan een collectieve aanpak (Hofman & De Boer, 2017). Er wordt dus wel in de wijk gewerkt maar veel minder ‘met de wijk’. Tegelijkertijd krijgen we signalen van gemeenten dat ze weer willen investeren in samenlevingsopbouw ‘nieuwe stijl’ en leeft de vraag hoe we meer preventief kunnen gaan werken in een tijdgewricht waarin aandacht vooral uitgaat naar het realiseren van korte termijndoelstellingen (het oplossen van acute problemen). Langere termijndoelstellingen (preventie) zijn de afgelopen jaren uit het zicht geraakt. Omdat Civil society een sterk beleidsgestuurde term is en samenlevingsopbouw veel meer gerelateerd is aan het vak van sociaal werk hernoemen we dit thema naar Samenlevingsopbouw. De ‘nieuwe stijl’ van samenlevingsopbouw betekent samenlevingsopbouw in een dynamische en diverse samenleving. De wijk van vandaag is een andere dan die van decennia geleden. Een gevolg van de extramuralisering in de zorg is dat veel mensen met een verstandelijke of psychische beperking nu wijkbewoners zijn. Dat geldt ook voor ouderen met een beperking die veel langer zelfstandig wonen. Zij zijn degenen die veel tijd doorbrengen binnen een wijk of buurt onder meer door afnemende mobiliteit. Voorts is de samenstelling van veel wijken de afgelopen decennia sterk veranderd doordat de culturele diversiteit is toegenomen. 


Lector

Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Maja Ročak (1981) studeerde Sociaal werk aan de Universiteit van Zagreb. Ze behaalde masterdiploma’s in European Comparative Social Studies en Social Science Research Methods. Zij deed haar promotieonderzoek naar stedelijke krimp en sociaal kapitaal bij de Radboud Universiteit. Maja werkte in het VK als sociaal werker in de kinderbescherming en in de ouderenzorg. Sinds 2009 werkt ze als onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie bij Zuyd Hogeschool waar zij onderzoek doet naar sociale duurzaamheid, (bottom-up)gebiedstransformaties en vertrouwen. Per 1 januari 2022 is ze benoemt als lector Sociale Veerkracht bij Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Lector

Foto van persoon

M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht

Mariël van Pelt (1972)studeerde Politicologie aan de Radboud Universiteit. Vanaf 1998 werkt ze als docent en vanaf 2002 als hoofddocent bij de sociaal werk opleidingen. Eerst bij MWD en CMV bij de hogeschool Den Bosch (nu Avans) en sinds 2001 bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In 2006 werd ze projectleider van de ontwikkeling en bekostigingsaanvraag van de Master Social Work opleiding. Van 2008 – 2016 was zij opleidingscoördinator en hoofddocent bij deze opleiding en van 2017-2021 hoofddocent en programmaleider van de Research & Improvement lijn. Haar proefschrift gaat over de vraag wat masteropleidingen sociaal work bijdragen aan professionalisering van het sociaal werk.

In 2017 maakte Mariël deels de overstap naar Movisie, het landelijk kenniscentrum voor de aanpak van sociale vraagstukken. Momenteel werkt Mariël van Pelt als expert Professionalisering en Sociaal Werk bij Movisie. Dit werk combineert ze met het lectorschap Sociale Veerkacht.

Associate Lector

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht

Dana Feringa is vanaf 2014 werkzaam als associate lector binnen het lectoraat Sociale Veerkracht.


Kennisteam

Foto van persoon

S. (Stefan) Assink

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.A.C. (Dian) van Bladel

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. H.P.J. (Hanneke) Claassens

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. L.H.A. (Lydia) van Dinteren

Docentonderzoeker
Foto van persoon

M.L.M.I. (Malissa) Dreessen

Onderwijs-/onderzoeksassistent
Foto van persoon

B.P. (Bram) Gootjes

Docentonderzoeker
Foto van persoon

E.M.C.A. (Evie) Heinrichs-Segers

Docentonderzoeker
Foto van persoon

A.M.H. (Arno) Kierkels

Docentonderzoeker

Foto van persoon

H.L.A.W. (Hanneke) van Lieshout

Docentonderzoeker
Foto van persoon

I.F. (Iris) Middendorp

Docentonderzoeker

Foto van persoon

J.H.L. (Joyce) Thal-Mols

Docentonderzoeker
Foto van persoon

J. (Jitske) van der Sanden

Docentonderzoeker

Foto van persoon

Dr. M.J.P. (Marianne) Sommers

Docentonderzoeker

Foto van persoon

N. (Neeltje) Spit

Docentonderzoeker
Foto van persoon

R.C. (Rachel) van Tellingen-Klaver

Docentonderzoeker

Foto van persoon

drs. M.I.E. (Mariëlle) Verhagen

Docentonderzoeker
Foto van persoon

J.J.W. (Joost) Welten

Docentonderzoeker
Foto van persoon

S.J.H.A. (Saskia) van Overbeek

Docentonderzoeker

Foto van persoon

M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht
Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht
Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht


Onderzoeksprojecten


publicaties tussen 2016 t/m 2022 zijn mede gefinancierd door VWS

Assink, S., Verhagen, Mariëlle., & Feringa, D. (2022). Ouderenmishandeling: een verborgen wereld. Eindhoven: Fontys Sociale Studies.

van Lieshout, H., & Feringa, D. (2022). Samensturing in de maatschappelijke opvang. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). 'Het gaat niet om wat je kunt, maar om wie je bent'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). Verschil maken voor de jeugd in een complex jeugd(hulp)systeem (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2022). Verschil maken voor de jeugd in een complex jeugd(hulp)systeem (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Keijl, T. (2022). 'Soms moet je over de rand van die waterval springen'. Movisie. 'Soms moet je over de rand van die waterval springen' | Movisie.

Verhagen, M., Feringa, D., & Spit, N. (2022). Vrouwen- en gezinsopvang: de klantreis als uitgangspunt voor integrale beleidsontwikkeling. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E., & Feringa, D. (2022). Vinden, Binden, Behouden. Attitudeprofiel voor professionals die (willen) werken met jongens in de prostitutie. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Assink, S., & Feringa, D. (2022). Regionaal Expertteam Jeugd. Cirkel van invloed en samenwerking met partners in de regio (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Assink, S., & Feringa, D. (2022). Regionaal Expertteam Jeugd. Cirkel van invloed en samenwerking met partners in de regio (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). De pandemie legt een vergrootglas op de jeugdhulp. Werkplaatsen Sociaal Domein magazine, 46–49. https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij

Dekker, P., Boonstoppel, E., Hurenkamp, M., Middendorp, I., & Tonkens, E. (2020). Dealen met de grote wereld. Sociaal en Cultureel planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/12/21/dealen-met-de-grote-wereld

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S. van., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (samenvatting). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E. (2021). Burn-out klachten bij (beginnende) professionals in het sociale domein. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies, masterthesis - Master Healthy Ageing Professional.

Feringa, D., Schnitzer, J., & Dam, S., van der. (2021). Succeselementen integrale wijkaanpak. Een kwalitatieve evaluatie van het project 'Jeugdzorg op de juiste plek'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). Kind centraal in de jeugdhulpverlening. Tijdschrift Positieve Psychologie, 2, p. 44-50.

Peels, F., Sanden, J. van der, & Feringa, D. (2021). Bijzonder Domein Jeugd geeft kinderen weer een plekje in de maatschappij. Interview. Eindhoven: Innovation Origins. https://innovationorigins.com/nl/bijzonder-domein-jeugd-geeft-kinderen-en-jongeren-weer-een-eigen-plekje-in-de-maatschappij/

Middendorp, I., Feringa, D., & Kierkels, A. (2020). Maatschappelijke inclusie en international spouses: aandacht voor bonding om verlies van kapitaal op termijn te voorkomen. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M., & Feringa, D. (2020). Integraal samenwerken vraagt wederkerigheid tussen aggregatieniveaus. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Welten, J. (2020). Werkkaart 'Samen de handen ineen voor een multiproboleem'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Gootjes, B., & Claassens, H. (2019). Naastenbetrokkenheid binnen de GGZ bezien vanuit de erkenningsfilosofie van Honneth, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), pp.46–57

Gootjes, B., & Feringa, D. (2019). It takes a village to innovate. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies – Werkplaats Sociaal Domein.

van Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

van Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2019). Nei Skoen: Herstelbeweging in Helmond (Eindrapport onderzoeksproject). Eindhoven: Lectoraat Sociale Veerkracht, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

2018

Doelen, M., Rintjema, L., & Linders, L. (2018). Evaluatie Programma Versterken Opvoedondersteuning Sociale Basis. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2018). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Gootjes, B. (2018). Burn-out vertelt ons meer over de samenleving dan over de patiënt. Toepassing van het denken van Ian Hacking op de Burn-out. In: Sociale Vraagstukken, 15-10-2018.

Laat, P, de., & Meussen, H. (2018). Rapportage Samenlevingsopbouw. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Linders, L. (2018) Sociaal Werk gaat om andere mensen. Werken aan sociale reflexiviteit in sociaal werk [Essay]. Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L., & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In Platform Lectoren Sociaal Werk (Ed.), Denken over professionaliteit sociaal werk. Gevonden 25 maart 2020: https://lectorensociaalwerk.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180412-Missie-Sociaal-Werk.pdf

Mols, J. (2018). Netwerkgericht werken bij Neos (Eindrapport deelproject ReflexieLab Neos). Eindhoven, Werklpaats Sociaal Domein Noord-Brabant/ Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2018). Complementaire samenwerking, of rollenstrijd? (Eindrapport deelproject ReflexieLab Ervaringsdeskundigheid). Eindhoven, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant/Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Peels, F., Rintjema, L., Verhagen, M. & Linders, L. (2018). Jongeren met LVB niet louter cliënt; een volwassen aanpak. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J. van der (2018). De verborgen gebreken van buurtinitiatieven. Te raadplegen op: https://www.socialevraagstukken.nl/de-verborgen-gebreken-van-buurtinitiatieven

Verhagen, M. (2018, september). eindrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

2017

Heinrichs, E., Aalbers, H., Van Zilfhout, P. (2017), Rapport deelproject Verkenning van sociale reflexiviteit. Interne publicatie. Eindhoven: Fontys Sociale Studies- Lectoraat Brede Bachelor Sociale Werk - Reflexielab

Feringa, D., Peels, F., Sanden, J. van der & Linders, L. (2017). Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond. in Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van & Ham, M. (red), 1 op de 4 kindermishandeling een publiek probleem, p107 - 121. Amsterdam: Van Gennep. 

Feringa, D. & Tonkens, E., (2017). How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 26(2), pp.43–59. DOI: http://doi.org

Mols, J. (2017). Delen van Cultuur. Een onderzoek naar het bevorderen van de participatie van allochtone burgers in lotgenotengroepen (Onderzoeksrapport). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys. Eindhoven.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Magzine). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Factsheet). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M. (2017, juli). Tussenrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

Zilfhout, van P. (2017). Hoofdstukbijdragen in: Wouters, E., Aarts, A. (red.) (2017). Ethiek van praktijkgericht onderzoek, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

2016

Claassens, H. (2016). Implementatie van naastenparticipatie. Nieuwsbrief GGZ Oost Brabant.

Claassens, H. (2016). Naastenparticipatie in de GGZ. [Factsheet GGZ]. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2016). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Feringa, D. (2016). Democratisch burgerschap kun je leren. Versvak

Feringa, D., Sanden, J. van der & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening: ‘Ik hoop en bid dat het beter wordt’.

Feringa, D., Sanden, J., van der, & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening, landschap van uiteenlopende emoties. In L. Linders, D. Feringa, M. Potting en M. Jager-Vreugdenhil (red). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Lieshout, H. (2016). Eén en één is vijf: de kracht van samenwerking met ervaringsdeskundigen in onderzoek. In: Hove, H. van, Schippers, A., Cardol, M. & De Schauwer, E. (red.) (2016). Disability Studies in de Lage Landen (pp. 266-276). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Uitgevers N.V.

Linders, L., & Feringa, D. (2016). Doe-het-zelf-zorg. Over de kunst van het laten. Maatwerk, 3.

Linders, L., Feringa, D. Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat. Sociale vraagstukken.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M., & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals behoeven vertrouwen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken(3), 44-45.

Linders, L. (2016). Evaluatierapport mantelzorg gemeente Tilburg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie].

Mols, J. (2016). Eigen Kracht Groepen. Het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg. [Factsheet]. Eindhoven: Fontys Hoegschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Sanden, J., van der, Feringa, D., & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening in beroering. Juichende en sceptische professionals. In A.J. Kruiter, F. Bredewold, en M. Ham (red). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Amsterdam: Van Gennep. 

Verhagen, M. (2016). Dilemma’s van inzet vrijwilligers als methodiek in de zorg. In: L. Linders, D. Feringa, M. Potting, M. Jager-Vreugdenhil (red.). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat (p. 27-41). Amsterdam: Van Gennep.

Zilfhout, van, P. (2016). Ruimte voor reflectie: sociale rechtvaardigheid in tijden van transitie in: Linders, L., Feringa, D., Potting, M., Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep

2015

Claassens, H. (2015) In een klap mantelzorger (pp 50-53). In Linders & Feringa, Stilstaan om vooruit te komen

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (magazine). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L. & Feringa, D. (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Utrecht: Movisie.

Linders, L., & Feringa, D. (2015). Sociaal reflecteren voor de nieuwe social worker. Sociale vraagstukken

Mols, J. (2015). De sociale professional in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa. (Red.), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 80-84). Utrecht: Movisie.

Verhagen, M. (2015). De breiclub van buurtbewoonsters in een wijksteunpunt. In: L. Linders, D. Feringa (red.). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (p. 40-45). Utrecht: Movisie.

2014

Bredewold, F. H., & Linders, L. (2014) De schuldige ontvanger en de gefrustreerde gever. Over de onlosmakelijke band tussen vertrouwen en wederkerigheid in zorg- en hulpverlening. In S. Verhagen, L. Linders & M. Ham (Eds.), Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam: Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep.

Claassens, H. (2014) ‘Ground control tot major Tom ...’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Dinteren, L. van & Feringa, D. (december 2014) ‘Verwarring rondom eigen kracht bij professionals.’ Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Dinteren, L. van (2014) ‘Focus op eigen kracht. Pionieren in een generalistisch wijkteam.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Feringa, D. (2014) Burgerschap als ambacht. Jongerenraden in Nederland. Eburon

Feringa, D. (2014) Jongerenraden zijn waardevol voor burgerschap.Tijdschrift Sociale Vraagstukken March 2014

Feringa, D. (2014). Kansen voor gemeenten om jongerenraden te benutten. Cascade, 11, blz 10-13. Feringa, D., & Mols, J. (2014) Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale Vraagstukken. Gevonden 12 december 2014:http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-praktijk/lotgenotengroepen-balanceren-tussen-bemoeienis-en-loslaten/

Linders, L., & Feringa, D. (red) (2014) De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. Utrecht: Movisie. Linders, L. (2014) Vrijwilligers professionaliseren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer(2), 14.

Linders L. (2014) Eigen kracht is als een kameleon. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, voorjaar(1), 14.

Linders, L. (2014). De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Mols, J. (2014) ‘Dilemma's in de Praktijk van Lotgenotencontact’. In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Mols, J., & Feringa, D. (2014). Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale vraagstukken

Stortelder, M. (2014) ‘Kantelen in een veranderende context.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Verhagen, S., Linders, L., & Ham, M. (Eds.). (2014) Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep

Verhagen, M. (2014) ‘Binding door aandacht en waardering. Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in een wijksteunpunt.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van tranesitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

2013

Dinteren, L., Feringa D. & Linders, L. (2013) De generalist als kapitaal. Een groeimodel voor een basismethodiek voor de generalist van WIJeindhoven. Eindhoven.

Feringa, D. (2013) Representatie in gemeentelijke adviesorganen voor jongeren. Conference paper at 'Dag van de Sociologie', Nijmegen, the Netherlands 2013

Linders, L., Wouters, E. & Tamrouti, I. (2013) Van mantelzorg heb je niet respijt. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies

Linders, L. (2013) Wijkteams zijn geen haarlemmerolie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Najaar(3), 14.

Linders, L. (2013) De sociale professional als onderzoeker. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukkken, Zomer (2), 14. 

Agenda

 

Events 2022


Ouderschap is Jongleren door Carolien Gravesteijn
27 januari 2022

Een samenleving die zich écht bekommert om de opvoeding van haar kinderen moet zich ook bekommeren om het welzijn en de ‘uitrusting’ van de ouders van deze kinderen. Niet door ouders op te leggen wat en hoe ze moeten doen, maar door hen te ondersteunen, te benaderen als ervaringsdeskundigen en te inventariseren wat hun behoeften zijn.

Brede welvaart: opgave voor sociale professionals door Maja Ročak
24 februari 2022

Brede welvaart: waar hebben we het dan over? En wat betekent het voor sociale professionals in beleid en praktijk als ‘bijdragen aan brede welvaart’ het nieuwe focuspunt wordt? Hier komt ook een politiek vraagstuk naar voren. De sociaal professional balanceert namelijk tussen overheidsagenda en civiele agenda. Met als vertrekpunt: hun beroepsidentiteit, de behoeften van de (groepen) burgers en hun emancipatie.

Politiserend werken: kernopdracht van het sociaal werk?! door Mariël van Pelt
17 maart 2022

Politiserend werken kan de kracht van sterk sociaal werk zijn. In de huidige tijd is er nood aan sociaal werkers die van individuele problemen publieke kwesties maken. Denkend aan de toeslagenaffaire, de wooncrisis en de groeiende groep mensen wiens bestaanszekerheid onder druk staat.

Regionaal Expertteam Jeugd
21 april 2022

Regionaal Expertteam Jeugd geeft passend advies voor complexe zorgvragen. De zorg voor jeugdigen zélf komt nog moeilijk tot stand binnen het huidige zorgstelsel. Dit blijkt uit het driejarig onderzoek dat Fontys Hogeschool Sociale Studies
uitvoerde naar een Regionaal Expertteam Jeugd in het zuiden van het land.

Voor altijd Mens! door Teun Toebes
19 mei 2022

Teun Toebes staat voor een betere wereld voor mensen die leven met dementie, want hij vindt dat ieder mens recht heeft op een zo goed mogelijke levensstandaard, ongeacht leeftijd of diagnose. Ruim een jaar geleden is hij gaan wonen in een verpleeghuis om te ervaren hoe mensen met
dementie leven en om van ze te leren - met een #1 bestseller, VerpleegThuis, als resultaat.

De welgestelde adolescent wordt met uitsterven bedreigd! door John Wildenberg
2 juni 2022

Drie jaar geleden had John Wildenberg een sublieme ingeving. Hoe cool zou het zijn om jongeren voorlichting te geven over
financiën en schulden, zonder dat ze zich zouden verzuchten om het saaie stigma wat er aan vasthangt. De Schuldenescape bleek een schot in de roos en inmiddels trekt hij het land door om andere professionals met dit spel te faciliteren.

Social Work Future Proof 2022: Samen werken aan een toekomstbestendige Social Worker!
8 september 2022

Een symposium waarbij werkveld, burgers, studenten en medewerkers van Fontys Sociale Studies met en van elkaar leren tijdens de vele workshops.

HIER staan de foto's.

Workshops:

  1. Bijzonder Domein Jeugd door Jitske van der Sanden & Floor Peels
  2. Healthy ageing door Lia Baars
  3. Seksualiteit en intimiteit door Evie Heinrichs
  4. Toekomstbestendige pleegzorg door Iris Middendorp
  5. De nieuwe social worker! Door Lydia van Dinteren & Sandra Broos
  6. Autonomie en dakloosheid met Springplank 040 door Bram Gootjes, Jip Kuiper, Cyndi Abdi-Elahi & Laura Boerekamps
  7. Professionele Werkplaatsen door Liesbeth Faas
  8. De maatschappelijke opvang met Ervaring die Staat door Hanneke van Lieshout

Over buitenstaanders en gevestigden. Een Society College over toenemende verschillen in de samenleving en waarom afhaken vaak niet je eigen schuld is door Josse de Voogd.
4 oktober 2022

Josse de Voogd is zelfstandig onderzoeker en publicist op het raakvlak van ruimte, politiek en samenleving. Hij publiceert onder andere over de geografie van het stemgedrag en over toenemende verschillen in de samenleving.

Samenwerkingspartners

Sfeerafbeelding Fontys

Overheden

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Zorg- en welzijnaanbieders

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Kennis- en onderwijsinstellingen

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Private partners

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Lector

Lector

Associate lector

Events

Foto van persoon

Dr. M. (Maja) Ročak

Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

M. (Mariël) van Pelt

Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht

Foto van persoon

M.L.M.I. (Malissa) Dreessen

Onderwijs-/onderzoeksassistent