Lectoraat van Smart Society / domein Mens en Maatschappij

Sociale veerkracht

Als lectoraat Sociale Veerkracht van Fontys Hogeschool Sociale Studies zijn we een logische kennispartner voor maatschappelijke organisaties, docenten en studenten. Daarnaast werken we samen met universiteiten, overheden, zorg- en welzijnsaanbieders, burgers, zakelijke relaties en andere (inter)nationale spelers in het maatschappelijk domein. Door samen te werken komen we tot overkoepelende inzichten over het wat, hoe en het waarom van specifieke maatschappelijke vraagstukken die spelen in Noord-Brabant. Centrale thema's in onze projecten zijn: maatschappelijke inclusie, democratisering, burgerschap en community development.

Over het lectoraat

Onze experts en onderzoekers werken integer, objectief en vanuit een kritische vragende houding. We hebben een intrinsieke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van burgers, organisaties en overheden. Daarbij geldt een ‘samen leren – samen innoveren’ cultuur. Vanuit deze unieke positie kunnen we een actuele inhoudelijke bijdrage leveren aan maatschappelijke onderwerpen. Nu en in de toekomst.

Future Proof

Samenwerken aan een toekomstbestendige social worker

Inhoudelijke themalijnen

De inhoudelijke themalijnen die in al onze projecten centraal staan zijn:

Thema 1. Impliciete ondersteuningsbehoeften

De schroom van mensen om een hulpvraag te stellen blijft een venijnig vraagstuk waarover het lectoraat vragen blijft krijgen, zowel vanuit burgerinitiatieven als van gemeenten. We varen daarbij als lectoraat een koers waarin we dit thema meer accent geven. Wijkbewoners vragen zich bijvoorbeeld af hoe ze mensen kunnen bereiken die hulp nodig hebben maar er niet om vragen en de aangeboden steun ook niet accepteren. Gemeenten zoeken naar manieren om ‘verwarde personen’ te bereiken of mensen met een LVB niet uit het oog te verliezen als ze 18 worden. Van zwaar tot overbelaste mantelzorgers weten we dat zij zeer vraagverlegen zijn als het gaat om hun eigen ondersteuningsbehoeften. Welke strategieën zijn hiervoor in te zetten? Hoe verhoudt zich het ideaal van zelfredzaamheid en de idee van vraaggericht werken tot de realiteit dat er mensen zijn die zelden of nooit aan de bel trekken? Extra aandacht besteden we aan mensen die eenzaam zijn of zich in een sociaal isolement bevinden. Dat betekent dat we een extra accent leggen op mensen met een impliciete ondersteuningsbehoefte.

Thema 2. Professionele verantwoordelijkheid in domein overstijgende multidisciplinaire samenwerking

De wijze waarop de professionele verantwoordelijkheid van de ene professional zich verhoudt tot de verantwoordelijkheid van anderen in een gegeven situatie blijft relevant. Gepraat wordt er genoeg, maar echt samenwerken komt lang niet altijd ten goede aan de situatie van burgers en cliënten (Feringa, Peels, Van der Sanden, & Linders, 2017). Naast de uitdaging om deze samenwerking binnen het sociaal domein aan te gaan, vraagt de huidige tijdgeest in toenemende mate van social workers om ook domein overstijgend multidisciplinair samen te kunnen werken. Waar de samenwerking binnen het sociale domein al moeizaam verloopt, is samenwerking over leefgebieden heen al helemaal niet vanzelfsprekend. Hoe kan die nu gestalte krijgen, gericht op het realiseren van de doelstellingen van burgers? Hun vragen, waarden, problemen, en doelen zijn immers meestal niet in hokjes op te delen. Nog veel te vaak staan zorg, welzijn, onderwijs, wonen, financiën, veiligheid etc. los van elkaar, terwijl een meer integrale en rechtvaardige aanpak het voornemen was.Onduidelijkheid over wie waar verantwoordelijk voor is, vormt geregeld een belemmering in het kiezen wat te ‘doen’ en met wie samen te werken. Hierdoor stranden pogingen tot domein overstijgende multidisciplinair samenwerking. Professionals zijn nog steeds zoekende naar hoe je nu regie en dus verantwoordelijkheden deelt met anderen. Die anderen, dat zijn niet alleen andere professionals maar ook burgers in hun rol als vrijwilliger, mantelzorgers, wijkbewoner, cliënt enzovoorts.

Thema 3. Samenlevingsopbouw

Uit ons eigen onderzoek blijkt dat het werken van professionals aan en met de ‘civil society’ vooral nog een ideaal is (Van der Sanden, Feringa, Peels, & Feringa, 2017). Sociale wijkteams zijn vaak zo druk met individuele hulpverlening dat ze niet (meer) toekomen aan een collectieve aanpak (Hofman & De Boer, 2017). Er wordt dus wel in de wijk gewerkt maar veel minder ‘met de wijk’. Tegelijkertijd krijgen we signalen van gemeenten dat ze weer willen investeren in samenlevingsopbouw ‘nieuwe stijl’ en leeft de vraag hoe we meer preventief kunnen gaan werken in een tijdgewricht waarin aandacht vooral uitgaat naar het realiseren van korte termijndoelstellingen (het oplossen van acute problemen). Langere termijndoelstellingen (preventie) zijn de afgelopen jaren uit het zicht geraakt. Omdat Civil society een sterk beleidsgestuurde term is en samenlevingsopbouw veel meer gerelateerd is aan het vak van sociaal werk hernoemen we dit thema naar Samenlevingsopbouw. De ‘nieuwe stijl’ van samenlevingsopbouw betekent samenlevingsopbouw in een dynamische en diverse samenleving. De wijk van vandaag is een andere dan die van decennia geleden. Een gevolg van de extramuralisering in de zorg is dat veel mensen met een verstandelijke of psychische beperking nu wijkbewoners zijn. Dat geldt ook voor ouderen met een beperking die veel langer zelfstandig wonen. Zij zijn degenen die veel tijd doorbrengen binnen een wijk of buurt onder meer door afnemende mobiliteit. Voorts is de samenstelling van veel wijken de afgelopen decennia sterk veranderd doordat de culturele diversiteit is toegenomen. 


Associate Lector

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht

Dana Feringa is vanaf 2014 werkzaam als associate lector en sinds 2018 als interim lector binnen het lectoraat Sociale Veerkracht.


Kennisteam

S. (Stefan) Assink

Docentonderzoeker

A.A.C. (Dian) van Bladel

Docentonderzoeker

drs. H.P.J. (Hanneke) Claassens

Docentonderzoeker

drs. L.H.A. (Lydia) van Dinteren

Docentonderzoeker

M.L.M.I. (Malissa) Dreessen

Onderwijs-/onderzoeksassistent

B.P. (Bram) Gootjes

Docentonderzoeker

E.M.C.A. (Evie) Heinrichs-Segers

Docentonderzoeker

A.M.H. (Arno) Kierkels

Docentonderzoeker

H.L.A.W. (Hanneke) van Lieshout

Docentonderzoeker

I.F. (Iris) Middendorp

Docentonderzoeker

J.H.L. (Joyce) Thal-Mols

Docentonderzoeker

F. (Floor) Peels

Docentonderzoeker

J. (Jitske) van der Sanden

Docentonderzoeker

drs. M.J.P. (Marianne) Sommers

Docentonderzoeker

N. (Neeltje) Spit

Docentonderzoeker

R.C. (Rachel) van Tellingen-Klaver

Docentonderzoeker

drs. J.M.A. (Annemarie) de Veen

Associate lector

drs. M.I.E. (Mariëlle) Verhagen

Docentonderzoeker

J.J.W. (Joost) Welten

Docentonderzoeker

S.J.H.A. (Saskia) van Overbeek

Docentonderzoeker


Onderzoeksprojecten


publicaties tussen 2016 t/m 2021 zijn mede gefinancierd door VWS

Van der Sanden, J., Peels, F., & Feringa, D. (2021). De pandemie legt een vergrootglas op de jeugdhulp. Werkplaatsen Sociaal Domein magazine, 46–49. https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/publicatie/magazine-op-afstand-nabij

Dekker, P., Boonstoppel, E., Hurenkamp, M., Middendorp, I., & Tonkens, E. (2020). Dealen met de grote wereld. Sociaal en Cultureel planbureau. https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/12/21/dealen-met-de-grote-wereld

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Van Tellingen-Klaver, R., Assink, S., & Feringa, D. (2021). Regionaal Expertteam Jeugd (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S. van., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Overbeek, S., & Feringa, D. (2021). Hulp voor en door medewerkers in regio Venlo (samenvatting). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Heinrichs, E. (2021). Burn-out klachten bij (beginnende) professionals in het sociale domein. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies, masterthesis - Master Healthy Ageing Professional.

Feringa, D., Schnitzer, J., & Dam, S., van der. (2021). Succeselementen integrale wijkaanpak. Een kwalitatieve evaluatie van het project 'Jeugdzorg op de juiste plek'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J., van der, Peels, F., & Feringa, D. (2021). Kind centraal in de jeugdhulpverlening. Tijdschrift Positieve Psychologie, 2, p. 44-50.

Middendorp, I., Feringa, D., & Kierkels, A. (2020). Maatschappelijke inclusie en international spouses: aandacht voor bonding om verlies van kapitaal op termijn te voorkomen. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M., & Feringa, D. (2020). Integraal samenwerken vraagt wederkerigheid tussen aggregatieniveaus. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Welten, J. (2020). Werkkaart 'Samen de handen ineen voor een multiproboleem'. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Gootjes, B., & Claassens, H. (2019). Naastenbetrokkenheid binnen de GGZ bezien vanuit de erkenningsfilosofie van Honneth, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 28(6), pp.46–57

Gootjes, B., & Feringa, D. (2019). It takes a village to innovate. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies – Werkplaats Sociaal Domein.

Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Lieshout, H. (2019). Aansluiting vinden bij en ondersteuning bieden aan Poolse arbeidsmigranten in Nederland (factsheet). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2019). Nei Skoen: Herstelbeweging in Helmond (Eindrapport onderzoeksproject). Eindhoven: Lectoraat Sociale Veerkracht, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

2018

Doelen, M., Rintjema, L., & Linders, L. (2018). Evaluatie Programma Versterken Opvoedondersteuning Sociale Basis. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2018). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Gootjes, B. (2018). Burn-out vertelt ons meer over de samenleving dan over de patiënt. Toepassing van het denken van Ian Hacking op de Burn-out. In: Sociale Vraagstukken, 15-10-2018.

Laat, P, de., & Meussen, H. (2018). Rapportage Samenlevingsopbouw. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Linders, L. (2018) Sociaal Werk gaat om andere mensen. Werken aan sociale reflexiviteit in sociaal werk [Essay]. Eindhoven, Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L., & Verharen, L. (2018). Missie Sociaal Werk. In Platform Lectoren Sociaal Werk (Ed.), Denken over professionaliteit sociaal werk. Gevonden 25 maart 2020: https://lectorensociaalwerk.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180412-Missie-Sociaal-Werk.pdf

Mols, J. (2018). Netwerkgericht werken bij Neos (Eindrapport deelproject ReflexieLab Neos). Eindhoven, Werklpaats Sociaal Domein Noord-Brabant/ Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Mols, J. (2018). Complementaire samenwerking, of rollenstrijd? (Eindrapport deelproject ReflexieLab Ervaringsdeskundigheid). Eindhoven, Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant/Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Peels, F., Rintjema, L., Verhagen, M. & Linders, L. (2018). Jongeren met LVB niet louter cliënt; een volwassen aanpak. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J. van der (2018). De verborgen gebreken van buurtinitiatieven. Te raadplegen op: https://www.socialevraagstukken.nl/de-verborgen-gebreken-van-buurtinitiatieven

Verhagen, M. (2018, september). eindrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

2017

Heinrichs, E., Aalbers, H., Van Zilfhout, P. (2017), Rapport deelproject Verkenning van sociale reflexiviteit. Interne publicatie. Eindhoven: Fontys Sociale Studies- Lectoraat Brede Bachelor Sociale Werk - Reflexielab

Feringa, D., Peels, F., Sanden, J. van der & Linders, L. (2017). Mishandeld kind verdwijnt naar achtergrond. in Beek, K. van, Steketee, M., Doorn, L. van & Ham, M. (red), 1 op de 4 kindermishandeling een publiek probleem, p107 - 121. Amsterdam: Van Gennep. 

Feringa, D. & Tonkens, E., (2017). How the participation style in local youth councils contributes to the civic engagement of young people. Journal of Social Intervention: Theory and Practice. 26(2), pp.43–59. DOI: http://doi.org

Mols, J. (2017). Delen van Cultuur. Een onderzoek naar het bevorderen van de participatie van allochtone burgers in lotgenotengroepen (Onderzoeksrapport). Werkplaats Sociaal Domein Noord-Brabant Fontys. Eindhoven.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Magzine). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Sanden, J., Feringa, D., Peels, F., Linders, L. (2017). Kind verdwijnt naar achtergrond (Factsheet). Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Verhagen, M. (2017, juli). Tussenrapportage deelproject WeHelpen. Lectoraat Beroepsinnovatie Social Work & Lumens [interne publicatie].

Zilfhout, van P. (2017). Hoofdstukbijdragen in: Wouters, E., Aarts, A. (red.) (2017). Ethiek van praktijkgericht onderzoek, Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

2016

Claassens, H. (2016). Implementatie van naastenparticipatie. Nieuwsbrief GGZ Oost Brabant.

Claassens, H. (2016). Naastenparticipatie in de GGZ. [Factsheet GGZ]. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies

Heinrichs, E., Van Zilfhout, P. (2016). Levensverhalen, Over Keuze, Toeval en Lot, Opgetekend door studenten van Fontys Hogeschool Sociale Studies. Eindhoven: Fontys Sociale Studies

Feringa, D. (2016). Democratisch burgerschap kun je leren. Versvak

Feringa, D., Sanden, J. van der & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening: ‘Ik hoop en bid dat het beter wordt’.

Feringa, D., Sanden, J., van der, & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening, landschap van uiteenlopende emoties. In L. Linders, D. Feringa, M. Potting en M. Jager-Vreugdenhil (red). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Lieshout, H. (2016). Eén en één is vijf: de kracht van samenwerking met ervaringsdeskundigen in onderzoek. In: Hove, H. van, Schippers, A., Cardol, M. & De Schauwer, E. (red.) (2016). Disability Studies in de Lage Landen (pp. 266-276). Antwerpen/ Apeldoorn: Garant Uitgevers N.V.

Linders, L., & Feringa, D. (2016). Doe-het-zelf-zorg. Over de kunst van het laten. Maatwerk, 3.

Linders, L., Feringa, D. Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M. & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals zijn in verwarring over de veranderende verzorgingsstaat. Sociale vraagstukken.

Linders, L., Feringa, D., Potting, M., & Jager-Vreugdenhil, M. (2016). Professionals behoeven vertrouwen. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken(3), 44-45.

Linders, L. (2016). Evaluatierapport mantelzorg gemeente Tilburg. Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies. [interne publicatie].

Mols, J. (2016). Eigen Kracht Groepen. Het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg. [Factsheet]. Eindhoven: Fontys Hoegschool Sociale Studies. [interne publicatie]

Sanden, J., van der, Feringa, D., & Peels, F. (2016). Jeugdhulpverlening in beroering. Juichende en sceptische professionals. In A.J. Kruiter, F. Bredewold, en M. Ham (red). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Amsterdam: Van Gennep. 

Verhagen, M. (2016). Dilemma’s van inzet vrijwilligers als methodiek in de zorg. In: L. Linders, D. Feringa, M. Potting, M. Jager-Vreugdenhil (red.). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat (p. 27-41). Amsterdam: Van Gennep.

Zilfhout, van, P. (2016). Ruimte voor reflectie: sociale rechtvaardigheid in tijden van transitie in: Linders, L., Feringa, D., Potting, M., Jager-Vreugdenhil, M. (red) (2016). Tussen regels en vertrouwen. Veranderende rollen in de verzorgingsstaat. Amsterdam: Van Gennep

2015

Claassens, H. (2015) In een klap mantelzorger (pp 50-53). In Linders & Feringa, Stilstaan om vooruit te komen

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (magazine). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Feringa, D., Sanden, J., van der, Peels, F., & Linders, L. (2015) Jeugdhulpverlening in opschudding (rapportage). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale Studies.

Linders, L. & Feringa, D. (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Utrecht: Movisie.

Linders, L., & Feringa, D. (2015). Sociaal reflecteren voor de nieuwe social worker. Sociale vraagstukken

Mols, J. (2015). De sociale professional in de Praktijk van Lotgenotencontact. In L. Linders & D. Feringa. (Red.), Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (pp. 80-84). Utrecht: Movisie.

Verhagen, M. (2015). De breiclub van buurtbewoonsters in een wijksteunpunt. In: L. Linders, D. Feringa (red.). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning (p. 40-45). Utrecht: Movisie.

2014

Bredewold, F. H., & Linders, L. (2014) De schuldige ontvanger en de gefrustreerde gever. Over de onlosmakelijke band tussen vertrouwen en wederkerigheid in zorg- en hulpverlening. In S. Verhagen, L. Linders & M. Ham (Eds.), Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam: Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep.

Claassens, H. (2014) ‘Ground control tot major Tom ...’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Dinteren, L. van & Feringa, D. (december 2014) ‘Verwarring rondom eigen kracht bij professionals.’ Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken.

Dinteren, L. van (2014) ‘Focus op eigen kracht. Pionieren in een generalistisch wijkteam.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

Feringa, D. (2014) Burgerschap als ambacht. Jongerenraden in Nederland. Eburon

Feringa, D. (2014) Jongerenraden zijn waardevol voor burgerschap.Tijdschrift Sociale Vraagstukken March 2014

Feringa, D. (2014). Kansen voor gemeenten om jongerenraden te benutten. Cascade, 11, blz 10-13. Feringa, D., & Mols, J. (2014) Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale Vraagstukken. Gevonden 12 december 2014:http://www.socialevraagstukken.nl/sociale-praktijk/lotgenotengroepen-balanceren-tussen-bemoeienis-en-loslaten/

Linders, L., & Feringa, D. (red) (2014) De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. Utrecht: Movisie. Linders, L. (2014) Vrijwilligers professionaliseren. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, zomer(2), 14.

Linders L. (2014) Eigen kracht is als een kameleon. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, voorjaar(1), 14.

Linders, L. (2014). De dynamiek van Social Work. Het gewone onder een vergrootglas. Eindhoven: Fontys Hogescholen. Mols, J. (2014) ‘Dilemma's in de Praktijk van Lotgenotencontact’. In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Mols, J., & Feringa, D. (2014). Lotgenotengroepen: balanceren tussen bemoeienis en loslaten. Sociale vraagstukken

Stortelder, M. (2014) ‘Kantelen in een veranderende context.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van transitie. (red. L. Linders & D. Feringa) Utrecht: Movisie

Verhagen, S., Linders, L., & Ham, M. (Eds.). (2014) Verlossing van schuld en boete. Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen. Amsterdam Tijdschrift voor sociale vraagstukken | Uitgeverij Van Gennep

Verhagen, M. (2014) ‘Binding door aandacht en waardering. Samenwerking tussen professionals en vrijwilligers in een wijksteunpunt.’ In: De Kunst van het Laten. Doe-het-zelf-zorg en rolverwarring in tijden van tranesitie. (red. L. Linders & D. Feringa) 

2013

Dinteren, L., Feringa D. & Linders, L. (2013) De generalist als kapitaal. Een groeimodel voor een basismethodiek voor de generalist van WIJeindhoven. Eindhoven.

Feringa, D. (2013) Representatie in gemeentelijke adviesorganen voor jongeren. Conference paper at 'Dag van de Sociologie', Nijmegen, the Netherlands 2013

Linders, L., Wouters, E. & Tamrouti, I. (2013) Van mantelzorg heb je niet respijt. Eindhoven; Fontys Hogeschool Sociale Studies

Linders, L. (2013) Wijkteams zijn geen haarlemmerolie. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, Najaar(3), 14.

Linders, L. (2013) De sociale professional als onderzoeker. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukkken, Zomer (2), 14. 

Agenda

 

Events 2021


Dialoogsessie: Thuis voelen door Iris Middendorp
14 oktober 2021

De huidige wooncrisis laat zien dat ongelijkheid sterk zit ingebakken in onze samenleving. In onze spreekwoordelijke (bak)steen in de maag zitten veel emoties. Een betaalbaar (t)huis is voor steeds meer groepen mensen geen vanzelfsprekendheid. En dat in een tijdsgewricht waarin “blijf thuis!” vanwege een aaneenschakeling van lockdowns lange tijd het voornaamste politieke credo
was. Wat doet dat met het thuisgevoel van burgers en hoe haken professionals die nauw
betrokken zijn bij de (t)huissituatie van mensen daarop in?

Wat is de waarde van kunst voor het sociaal domein? door Wikke Peters
20 oktober 2021

Er is momenteel een grote behoefte aan visie op goed samenleven. Om deze visie te ontwikkelen kunnen de kunsten van toegevoegde waarde zijn. Het sociaal domein en de kunsten hangen meer met elkaar samen dan we soms denken. Steeds meer onderzoek wijst uit dat uiteenlopende vormen van kunst bijdraagt aan het welzijn en de groei van mensen (Weijers, 2021).

Levend Verlies door Hanneke Claassens
8 juli 2021

Iedereen weet wat rouw is maar bijna niemand kent levend verlies. Levend verlies wordt ook wel chronische rouw genoemd. Deze vorm van rouw is niet bekend bij veel professionals en wordt daarmee veelal niet onderkend. Het verwijst niet naar rouw om iemand die is overleden, maar om iemand die significant veranderd is door bijvoorbeeld een aandoening. 

Dialoogsessie: Levend Verlies door Hanneke Claassens
23 september 2021

In het Society College op 8 juli heeft Hanneke Claassens ons meegenomen in de levens van naasten van iemand met een Ernstig Psychiatrische Aandoening en de rol die levend verlies in hun leven speelt. De ruim 70 deelnemers gaven destijds aan om hier langer met elkaar over door te willen praten. Tijdens deze dialoogsessie bieden we hiertoe de gelegenheid. Hanneke zal dit dialoog kort inleiden waarnaar iedereen de gelegenheid heeft om in kleine groepen ervaringen en dilemma's uit te wisselen.

Omwille van fatsoen: de staat van menswaardige zorg door Willemijn van der Zwaard
30 september 2021

Wie wil er nu niet zelfredzaam zijn? Het lijkt in de huidige Nederlandse verzorgingsstaat een retorische vraag geworden. Terwijl ‘zelfredzaamheid’ nog altijd een normatieve opvatting is: een opvatting over wat een menswaardig bestaan is, een mensbeeld. In haar proefschrift Omwille van fatsoen. De staat van menswaardige zorg onderzoekt Willemijn van der Zwaard zowel theoretisch als empirisch hoe dergelijke normatieve opvattingen over menselijke
waardigheid doorwerken in de praktijk van zorg en ondersteuning.

Politiek-maatschappelijke betrokkenheid van jongeren door Femke Kaulingfreks
29 april 2021

We zien tegenwoordig dat veel jongeren weinig vertrouwen hebben in de overheid. Zaken zoals de toeslagenaffaire maar ook de groeiende inkomensongelijkheid en kansenongelijkheid in het onderwijs dragen hieraan bij. Hoe kan de invloed en inspraak van jongeren worden versterkt in (politieke) beslissingen die hen aangaan?

Diversiteitsbewuste communicatie door Edwin Hoffman
27 mei 2021

Elke beoefenaar van een sociaal beroep heeft te maken met de superdiversiteit van de samenleving. Superdiversiteit laat zien hoe gelaagd, contextafhankelijk en veranderlijk mensen zich sociaal organiseren en identificeren.

Burn-out klachten bij professionals in het sociaal domein
22 juni 2021

Hoe een verbetering van zelfzorg en teamzorg bij kan dragen aan vroegsignalering van burn-out klachten.
Gemodereerd door Evie Heinrichs-Segers in het kader van de master Healthy Ageing Professional.

Socialer uit de crisis, de rol van (ped)agogische professionals door Stijn Sieckelinck
21 januari 2021

Elke crisis vraagt om veerkracht. De veerkrachtige samenleving kan een gepast antwoord bieden op de uitdagingen, bedreigingen en schokken die voortkomen uit snel veranderende maatschappelijke omstandigheden. In het licht van de huidige crisis veroorzaakt door de pandemie, is dat niet enkel een hoopvol idee, maar een cruciaal idee.

Eenzaamheid: Een complex vraagstuk ten tijde van de pandemie door Eric Schoenmakers
25 februari 2021

Eenzaamheid staat volop in de aandacht van overheden en organisaties. Dat was ook voor de coronacrisis al het geval. In dit Society College bespreken we het verschijnsel 'eenzaamheid' en hoe de coronacrisis impact heeft op eenzaamheid in de samenleving.

Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet door Carla Stals
18 maart 2021

Onacceptabel gedrag van kinderen en jongeren plaatst opvoeders voor een aantal dilemma's: straf of herstel? Praten of verbieden? Gezag is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. Dit leidt makkelijk tot escalaties en spiralen van onmacht of agressie, zeker bij aanhoudend probleemgedrag.

Samenwerkingspartners

Sfeerafbeelding Fontys

Overheden

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Zorg- en welzijnaanbieders

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Kennis- en onderwijsinstellingen

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Private partners

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Sfeerafbeelding Fontys

Contact

Algemeen
Events

Dr. D.R. (Dana) Feringa

Associate Lector Sociale Veerkracht

M.L.M.I. (Malissa) Dreessen

Onderwijs-/onderzoeksassistent