Sprint naar content
Lectoraat van Toekomst van leren

Technology enhanced assessment

Via praktijkgericht onderzoek wil het lectoraat Technology enhanced assessment (TEA) kennis en toepassingen over technologisch-ondersteund toetsen en beoordelen ontwikkelen voor leerlingen/studenten en hiermee de handelingsvaardigheid onder (toekomstige) onderwijsprofessionals in het vo, mbo en hbo optimaliseren. Zodat studenten en docenten het beste uit zichzelf kunnen halen en hun onderwijs leren optimaliseren. TEA is verbonden aan Fontys Lerarenopleidingen Tilburg; inzichten dragen direct bij aan de ontwikkeling van wendbare en toekomstige onderwijsprofessionals.

Over het lectoraat

Technologische ontwikkelingen zijn een impuls voor innovatie en vooruitgang en leiden tot structurele veranderingen op het gebied van leren, werken en samenleven [SER, 2015]. Het onderwijs moet leerlingen helpen digitaal vaardig te worden, inzicht geven hoe zij nieuwe technologieën kunnen benutten en ervoor zorgen dat studenten wendbaar en weerbaar zijn, zodat zij zichzelf blijven ontwikkelen en voorbereid zijn op de beroepen ‘van morgen’ [Platform Onderwijs2032, 2016; SER, 2017]. Voor (toekomstige) onderwijsprofessionals is het belangrijk te beseffen dat technologische ontwikkelingen ook van invloed zullen zijn op de manier van beoordelen. Er komen andere ontwikkeltrajecten voor assessments, de manier van aanbieden aan leerlingen/studenten zal veranderen, net als de bepaling van de scores en het geven van feedback. Dit maakt dat technologie mogelijkheden biedt voor didactische verrijking, voor een efficiënte toetsorganisatie en voor passend onderwijs voor elke leerling/student.

Centrale vraag

In het lectoraat staat dan ook de vraag centraal hoe je (toekomstige) onderwijsprofessionals in het vo, mbo en hbo de juiste kennis en (complexe) vaardigheden kunt bijbrengen rondom toetsen en beoordelen ter ondersteuning van complexe leerprocessen. En welke tools je hierbij effectief en efficiënt kunt inzetten. Effectief staat voor het kunnen realiseren van de gewenste leeruitkomsten, didactische verrijking, aansluiting bij flexibiliseringseisen en het verhogen van de (digitale) assessmentgeletterdheid van studenten, leerlingen en leraren. Efficiëntie betreft het ondersteunen van de volledige assessment- en feedbackcyclus.

Onderzoeksthema’s

Om tot een antwoord te komen wil het lectoraat enerzijds een praktijkbijdrage leveren aan de kwaliteit van (digitaal) toetsen en beoordelen, en anderzijds praktijkgericht onderzoeken welke innovaties/ ontwikkelingen rondom (digitaal) toetsen en beoordelen bijdragen aan het beroep van de wendbare, toekomstbestendige onderwijsprofessional. Thema’s die het lectoraat hierbij onderzoekt zijn onder andere: de kwaliteit van (digitaal) toetsen en beoordelen, toetsbekwaamheid, formatieve evaluaties, feedback en zelfregulatie in diverse leeromgevingen. Hierbij besteden wij expliciet aandacht aan de ontwikkeling van de benodigde kennis over en vaardigheden voor technologie-ondersteund toetsen en beoordelen.

Op basis hiervan richt het lectoraat TEA zich op de volgende drie aandachtsgebieden:

Toetsbekwaamheid
Het vergroten van toetsbekwaamheid door onder andere de inzet op (digitale) toetsgeletterdheid voor de kwaliteit van toetsen en beoordelen.

Kwaliteit van toetsen en beoordelen
Het vergroten van kennis over en vaardigheden voor de kwaliteit van toetsen en beoordelen in (digitale) leeromgevingen, evenals het vergroten van kennis over en de toepassing van tools bij toetsen en beoordelen.

Leren van en door toetsen en beoordelen
Het vergroten van kennis over en het toepassen van inzichten om te leren van en door toetsen, en hiermee het leren en ontwikkeling te stimuleren.

Afstuderen bij het lectoraat

Binnen de master Toetsdeskundige gaan studenten vanuit diverse onderwijspraktijken aan de slag met complexe vraagstukken om de toets- en beoordelingspraktijk te innoveren en verbeteren. Wil je hier meer over weten? Hier lees je er meer over.

Lectorale rede

Lees meer over de lectorale rede van Kelly Beekman

Webinar

Bekijk hier de webinar van Jorik Arts over schriftelijke feedback

Zie ook: Lectoraat Wendbare Onderwijsprofessionals

Dr. Ir. Quinta Kools


Lector

Foto van persoon

Dr. K.D. (Kelly) Beekman

Lector Technology-enhanced Assessment

Dr. Kelly Beekman werkt al jaren in het onderwijs, waar zij zowel in het basisonderwijs, voortgezet
onderwijs als hoger onderwijs ervaring heeft opgedaan. Haar interesse ligt in de toepassing van onderwijsonderzoek in de onderwijspraktijk. Ze streeft ernaar bruggen te slaan tussen kennis vergroten over hoe een lerende het beste uit zichzelf kan halen, en hoe dit in de onderwijspraktijk invulling kan krijgen.

Lectorale rede

Lees hier de lectorale rede van Kelly Beekman

Kennisteam

Foto van persoon

J. (Jorik) Arts

Docentonderzoeker Fontys Lerarenopleiding Tilburg | Lerarenopleiding Biologie

Foto van persoon

Rosa Bartman

Docentonderzoeker Fontys Lerarenopleiding Tilburg/ Master Toetsdeskundige

Foto van persoon

Fieke Tychon

Toetsdeskundige Team Onderwijsinnovatie


Onderzoeksprojecten

Het lectoraat TEA voert zowel binnen als buiten Fontys samen met partners en studenten projecten uit op het gebied van technologie-ondersteund toetsen en beoordelen. Hieronder volgt een overzicht van enkele lopende, afgeronde en toekomstige activiteiten en projecten.

  • Feedback handreikingen. Het lectoraat heeft handreikingen ontwikkeld voor studenten, docenten en werkveldpartners, waarmee ze effectief aan de slag kunnen met feedback in het onderwijs. Beschikbaar in Nederlands en Engels.
  • Focus op afbeeldingen in toetsitems in het voortgezet onderwijs (post-doc). Onderzoek naar het effect van multimediagebruik in toetsen>
    Onderzoek naar het effect van multimediagebruik in toetsen. Het verzamelen, interpreteren en produceren van informatie met multimedia (tekst gecombineerd met afbeeldingen) is een belangrijke vaardigheid die studenten zich eigen moeten maken. 
  • Bewust en bekwaam toetsen. Updaten van digitaal zelfbeoordelingsinstrument>
  • Beoordelen in een hybride leeromgeving
  • Digitale badges binnen de verdiepingsmodule Internationalisering
    Bijdragen aan het professionele vermogen om een leven lang te leren en te ontwikkelen. 


2022

Poortvliet, R. J., Beekman, K., & Wijnia, L. (2022). Naar een formatieve schoolcultuur!.Examens, Tijdschrift voor de toetspraktijk,2022(1), 36-42.

2021

Beekman, K., Joosten- ten Brinke, J. T., & Boshuizen, E. (2021). Sustainability of developed self-regulation by means of formative assessment among young adolescents: A longitudinal study. Frontiers in Education(p. 444). Frontiers.

Beekman, K. & Kools, Q. Ontwikkelen en waarderen van future skills, 6-10. In: Ros, A., Thunnissen, M., & van Beelen, H. (2021) Duurzaam leren en werken in een veranderende samenleving: Praktijkgericht onderzoek en tools voor praktijk en onderzoek.


Contact

Foto van persoon

Dr. K.D. (Kelly) Beekman

Lector Technology-enhanced Assessment