Sprint naar content

Beleid Belangen Beïnvloeden

Startmoment(en)
September
Locatie
Tilburg
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
15-20 uur per week

  • Over deze minor
  • Inhoud
  • Opbouw programma
  • Instroomeisen
  • Inschrijven
Als professional krijg je, in ieder werkveld, te maken met overheid en media. Daarom leer je in deze minor hoe jij als professional slagvaardig kunt handelen en jouw doelen kunt realiseren binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. Welke opleiding je ook volgt, door de gedegen theoretische basis en de focus op het trainen van concrete vaardigheden is deze minor van toegevoegde waarde voor iedereen!

In deze minor leer en train je hoe jij als professional jouw doelen kunt realiseren binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. Je leert communiceren met actoren in het publieke domein en omgaan met media, en je leert hoe jij politieke processen kunt beïnvloeden.

We gaan in deze minor in op trends in de samenleving en politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op jouw eigen beroepspraktijk. Denk aan ontwikkelingen als individualisering, polarisering en globalisering, die invloed hebben op hoe jij jouw beroep kunt uitoefenen. Je leert hoe verschillende belangen en actoren invloed hebben op jouw handelen als professional en hoe jij hier zelf een rol in speelt en dit kunt beïnvloeden. Je krijgt inzicht in de bestuurlijke kaart van Nederland op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Daardoor weet je welke wegen je kunt bewandelen binnen de overheid, als je bijvoorbeeld wilt begrijpen en beïnvloeden hoe geldstromen lopen (denk aan subsidies of overheidsfinanciering) of waar het gaat om het uitoefenen van zeggenschap op verschillende niveaus. Je krijgt inzicht in besluitvormingsprocessen en beïnvloedingsprocessen/beïnvloedingstechnieken en oefent hoe je zelf deze technieken kunt gebruiken om jouw doelen na te streven. Je leert hoe de media functioneren en hoe jij daar ook gebruik van kunt maken. En tenslotte staan we stil bij de ethische aspecten en leer je een eigen moreel kompas te hanteren bij jouw handelen in het publieke domein.

Het blijft in deze minor niet bij ‘droogzwemmen’: je gaat uit van casuïstiek uit jouw eigen beroepspraktijk. Door een goede theoretische basis en het oefenen van concrete vaardigheden, leer je hoe jij jouw belangen kunt nastreven in het krachtenveld van politiek en media. Dit alles komt samen in het eindstuk, waarbij je in professionele leergemeenschappen zelf aan de slag gaat met het ontwikkelen van een plan van aanpak voor een casus uit je eigen beroepspraktijk.

Omdat het doel van deze minor is dat je ècht leert hoe te handelen, bestaat de helft van de minor uit het aanleren van concrete vaardigheden en het leren vanuit de praktijk middels excursies en het werken met een eigen casus. Om de getrainde vaardigheden op een juiste manier in te kunnen zetten, is een theoretische basis vereist. Daarom ziet het programma van de minor er als volgt uit:

VormOnderdeelECT
TrainingCommunicatietraining: pitchen, presenteren, betogen, speechen2
TrainingPolitiek handelen: politieke sensitiviteit, onderhandelen, debatteren, lobbyen2
TrainingMediatraining: perscommuniqué, persgesprekken, framen en spinnen, inzetten van social media2
ExcursieExcursies1
Vaardigheden in praktijkProfessionele leergemeenschappen: maken plan van aanpak voor casus uit eigen beroepspraktijk8
CollegesMaatschappelijke ontwikkelingen3
CollegesBestuurlijke kaart3
CollegesBeïnvloeding: sociale psychologie3
CollegesBeïnvloeding: media3
CollegesEthiek3

Deze minor is bedoeld voor iedereen die op een professionele manier wil leren handelen binnen de politiek-bestuurlijke omgeving. Dit betekent dat studenten uit alle opleidingen toelaatbaar zijn. Juist de verscheidenheid van studenten zal van meerwaarde zijn voor de discussies, gesprekken en uitwisselingen tussen studenten in de diverse onderdelen van de minor.

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet je uiteraard wel je propedeuse behaald hebben of toestemming hebben van de examencommissie van jouw opleiding om de minor te volgen.

Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht. Het is wel belangrijk dat je affiniteit hebt met politiek-bestuurlijke verhoudingen en gemotiveerd bent vaardigheden te leren om hierin op professionele wijze te functioneren. De onderwijseenheden in de minor zullen talig zijn, en er zal een hoog abstractieniveau van je gevraagd worden. Daarom is het van belang dat je beschikt over een goed taalniveau en vermogen tot abstract denken.

Een deel van de minor is gericht op het analyseren van en handelen in jouw eigen beroepspraktijk. Daarom is het van belang dat je een redelijk beeld hebt van wat jouw eigen vakgebied inhoudt en dat je concrete casuïstiek kunt beschrijven. Daarom is het voordelig als je al stage hebt gelopen in jouw vakgebied, maar dit is geen voorwaarde.

De aanmeldperiode voor minors die starten in februari 2023 loopt van 1 juli 2022 t/m 15 december 2022.

Vanaf de eerste week van februari 2023 kun je je aanmelden voor de minors die starten in september 2023. De inschrijfperiode hiervoor sluit uiterlijk op 1 juli 2023.

Let op: Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

Om te kunnen deelnemen aan de minor moet de student:

  • De propedeuse behaald hebben of;
  • Toestemming hebben van de examencommissie van zijn opleiding.