Sprint naar content
Project

Positieve gezondheid

Aan de slag met Positieve Gezondheid!

Wat houdt het project in?

In Nederland werken steeds meer partijen, waaronder zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD-en en onderwijsinstellingen vanuit een breed perspectief op gezondheid. In deze brede gezondheidsconcepten gaat het niet (alleen) om ziekte en beperking, maar ook om zaken als welbevinden, eigen regie, veerkracht en zingeving. Positieve Gezondheid (PG) is een bekend voorbeeld van een dergelijke brede kijk. Dit brede en dynamische gezondheidsconcept contrasteert met de oorspronkelijke, statische definitie van gezondheid als een toestand van compleet welbevinden. Positieve gezondheid heeft namelijk aandacht voor het aanpassingsvermogen van een individu, en daarmee voor diens mogelijkheden. Ook geeft het concept de regie terug aan de persoon zelf: positieve gezondheid richt zich op wat mensen nodig hebben om te kunnen doen wat ze zelf belangrijk vinden. 

Fontys ondersteunt het gedachtengoed en draagt actief bij aan initiatieven op dit gebied:

  • Kernpartner beweging Limburg Positief Gezond: Limburgse organisaties op het gebied van zorg, sociaal domein, onderwijs en wonen werken samen om kennis en kunde rondom positieve gezondheid te delen. Doel is een beweging op gang te brengen waarbij professionals en organisaties van elkaar kunnen leren en samen bruikbare manieren ontwikkelen om positieve gezondheid te bevorderen. De Provincie Limburg stuwt deze ontwikkeling middels de Sociale Agenda Limburg 2025. Met positieve gezondheid als onderlegger wil dit provinciale beleidsprogramma gezondheids- en participatieachterstanden in de regio aanpakken. 
  • Participeren in landelijke onderzoeken, zoals het ZonMW project 'Meten brede gezondheidsconcepten'. Brede gezondheidsbenaderingen, zoals Positieve Gezondheid, krijgen steeds meer draagvlak. Hierbij wordt gezondheid gezien als meer dan de aan- of afwezigheid van ziektes. Er bestaat nog geen meetinstrument om de effecten van brede gezondheidsbenaderingen te meten, terwijl daaraan wel degelijk behoefte is. Er komt nu onderzoek naar een valide meetinstrument, dat bruikbaar is in de praktijk.
  • Consortiumpartner landelijk onderzoeksconsortium Positieve Gezondheid: De consortiumpartners doen onafhankelijk onderzoek naar brede gezondheidsconcepten en verbinden zich in dit consortium met als doel het versterken van kennis van en expertise over positieve gezondheid. Door in een netwerk samen te werken slaan wij de handen ineen, worden onderzoeksthema’s doelmatig opgepakt, gaan we overlap en fragmentatie tegen en houden we als consortiumpartners elkaar scherp.
  • Scholingspartner: Fontys heeft, in samenwerking met het Insitute for Positive Health (IPH) en SkillsTown een blended basismodule Positieve Gezondheid ontwikkeld, bestaande uit een e-learning met daaraan gekoppeld twee reflectiebijeenkomsten ter verdieping. Deze module wordt landelijk aangeboden, maar ook intensief ingezet ten behoeve van het scholingsplan van de beweging Limburg Positief Gezond, een plan dat mede gefinancierd wordt vanuit de Provincie Limburg en als ambitie heeft om 10.000 professionals te scholen in het werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

Kennisteam

Foto van persoon

E.J. (Esther) Bloemen-van Gurp

Docent-onderzoeker


Partners