Performance Coaching en Training

Startmoment(en)
September, Februari
Locatie
Eindhoven
ECTs
30
Duur
20 weken
Contacturen
12 uur per week

 • Inhoud
 • Didactisch concept
 • Leerdoelen
 • Thema's
 • Toetsing
 • Inschrijven
 • Aanvullende informatie
 • Contact

De minor Performance Coaching en Training leert je coachingsvaardigheden aan, specifiek gericht op beter presteren. De ander mentaal sterk maken om een succes te bereiken is het uitgangspunt van deze minor. Met name de psychologie, het mentale stuk om beter te presteren, staat daarbij centraal. De minor Performance Coaching en Training richt zich naast individuele coaching in het tweede deel ook op team coaching gericht op een team of meerdere professionals (coach the coach)

Kenmerkend voor deze minor is dat de aangeleerde vaardigheden in de praktijk uitgevoerd en geoefend worden met “echte” klanten en opdrachtgevers. Tegelijkertijd kan het geleerde ook direct toegepast worden op de eigen prestaties (studie, werk, sport, muziek en andere interesses).

Een win-win situatie waarbij je na het volgen van de minor ‘Performance Coaching en Training’ als mentale coach op de arbeidsmarkt komt, en je tevens zelf mentaal sterker wordt bij prestatiegerichte taken door de persoonlijke, toepassingsgerichte opdrachten de je uitvoert in deze minor.

Met het behalen van de minor Performance Coaching en Training heb je daarmee een waardevolle aanvulling op jouw HBO-diploma in de huidige prestatiegerichte maatschappij.

De minor ‘Performance Coaching en Training ’ werkt vanuit drie leerlijnen: theorie, vaardigheid en praktijk . De theorielijn is afgeleid van de methode Probleemgestuurd Onderwijs. Dit betekent dat je onder begeleiding van vakinhoudelijke begeleiders je actief verdiept binnen performance thema’s en de hieraan gekoppelde onderwerpen. Binnen de vaardigheidsleerlijn van de minor Performance Coaching en Training leer je aan de hand van casussen mentale technieken toe te passen op jezelf en de ander binnen de context van individuele coaching. In het tweede blok vaardigheid  leer je trainingen te ontwerpen en te onderbouwen voor een casus gebaseerd op de praktijk, gerelateerd aan een van de thema’s die aan bod komen in de minor. In de eerste praktijkopdracht van de minor Performance Coaching en Training begeleid je met een klasgenoot (in duo’s) een individu met als doel het optimaliseren van de mentale vaardigheden om te komen tot een betere prestatie. De tweede opdracht is het ontwikkelen en uitvoeren van een training/workshops voor een team of voor groep professionals (coach/train the coach).

Met de drie verschillende leerlijnen (theorie, vaardigheid en praktijk) gedurende de minor Performance Coaching en Training werk je aan de volgende leerdoelen:

Attitude  in het algemeen:

 • De student heeft een professionele beroepshouding.

 • De student handelt professioneel als het gaat om vertrouwelijke informatie over de relatie tussen de coach en coachee, teams en/of professionals.

 • De student heeft een professionele en positieve houding in het coachingstraject om een individu te begeleiden naar een betere prestatie.

 • De student heeft een professionele en positieve houding in het coachingstraject om team/professionals te trainen rondom performance.

 Zelfreflectie in het algemeen:

De student is in staat om:

 • Met zijn/ haar leerervaringen te reflecteren op het gebruik van de mentale technieken.

 • Zijn/haar leerproces kritisch te evalueren.

Kennis, inzicht, theorie & vaardigheid in algemeen aangaande mentale technieken:

 • De relatie tussen mentale technieken en de prestatie vanuit de theorie verklaren.

 • Begrijpen, beschrijven en toepassen van de basisprincipes sport/performance psychologie om een individuele prestatie te optimaliseren.

 • Begrijpen, beschrijven en toepassen van de basisprincipes van team coachen in de prestatiegerichte context.

 • Begrijpen en beschrijven van het gebruik van basis sport/performance psychologie om de prestatie te verbeteren middels de technieken: Relaxatie en energizers, Visualisatie, Positieve zelfspraak, Goal setting, Concentratie strategieën.

 • Begrijpen en beschrijven van het gebruik van basis sport/performance psychologie om de prestatie van een groep te verbeteren middels  diverse thema’s zoals o Groepscohesie o Leiderschap o Communicatie o Stellen van groepsdoelen o Team waarden en conflictmanagement o Wedstrijdspanning / Wedstrijddruk o Omgaan met druk van je teamleden o Feedback geven en ontvangen o Motivatie o Aandachtsstijlen o Taak- en ego-oriëntatie o Concentratie o Omgaan met tegenslagen o (Collectief) zelfvertrouwen o Doorzettingsvermogen.

 • Thema’s en tools binnen het domein communicatie, feedback, emotieregulatie toepassen in teamcontext om zaken als motivatie, vertrouwen, concentratie op teamniveau te verbeteren.

Kennis en inzicht theorie:

De student kan:

 • Theorieën en modellen uit de performance psychologie beschrijven en toepassen bij het bespreken .

 • Kernthema’s (waarop de mentale tools toegepast worden) zoals  kunnen bespreken en toepassen zoals  concentratie en zelfvertrouwen van peak performance, flow, motivatie en arousal/stress.

Kennis en Inzicht vaardigheid

De student is in staat om:

 • Theorieën en modellen uit de sport/performance psychologie te begrijpen en te vertalen.
 • De basisaspecten van een individuele prestatie uit te voeren, te beïnvloeden en begrijpen.
 • De basisprincipes van individueel coachen binnen het een specifiek domein uit te voeren en te begrijpen.
 • Relevante methoden (zoals een gestandaardiseerde vragenlijst) toe te passen om de situatie van de cliënt te analyseren.

Kennis en inzicht praktijk:

Binnen de praktijk komt kennis, inzicht en vaardigheid samenkomt in een coachtraject en een teamworkshop.

De thema's zijn in het verlengde van leerdoelen. Zie het onderdeel leerdoelen. In de minor Performance Coaching en Training ben je 10 weken gericht op performance coaching en training op het individu. En 10 weken gericht op performance coaching en training op teams en coach the coach.

Elke periode wordt afgesloten met een theorietoets, vaardigheidstoets (assessment) en praktijkverslag.

De minors die van start gaan in september 2020 zijn op worden 3 februari 2020 opengesteld voor inschrijving. Deze inschrijfperiode loopt tot uiterlijk 1 juli 2020. Minors kunnen een numerus fixus instellen, waarbij de inschrijving sluit als de minor vol zit, dus zorg dat je jouw keuze op tijd maakt!

De inschrijving voor minors die starten in februari 2021 gaat begin juli 2020 open.

Goed om te weten
De minor Performance Coaching en Training is een internationale minor. Concreet betekent dat we twee klassen gaan draaien, waarbij 1 klas Nederlands wordt gesproken en in 1 klas Engels wordt gesproken (hier zullen de internationale studenten worden geplaatst in combinatie met de Nederlandse aanmeldingen). Je mag een voorkeur aangeven, maar het is geen garantie dat je in jouw voorkeursklas wordt geplaatst. De Nederlandse studenten mogen de toetsen, assessments en verslagen in het Nederlands doen.

Gewenst studentprofiel

De minor Performance Coaching en Training is toegankelijk voor iedereen. Ervaring met gesprekstechnieken is gewenst en werkt in je voordeel bij coaching. Zo ook met betrekking tot het ontwikkelen en verzorgen van trainingen. Opleidingen die zich goed lenen voor deze minor, zijn de opleidingen die gericht zijn op een branche  waar performance een rol speelt. Denk aan onderwijs, sport, kunst, muziek, business en het HRM-werkveld.

De minor valt onder de verantwoordelijkheid van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie.

Meer informatie?

Voor algemene informatie en specifieke vragen over deze minor kun je mailen naar Nicole Ebben via de e-mail: minorpct@fontys.nl