Inkoopbeleid

Kadernotitie inkoopbeleid

Het Fontys inkoopbeleid wordt vormgegeven in de kadernotitie inkoopbeleid (als gevolg van wijzigingen in de wetgeving en interne organisatie wordt deze momenteel gereviseerd.)

Inkoopvoorwaarden

Op alle inkopen van Fontys zijn onverkort de Fontys Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens beschikbaar in het Engels en in het Duits.

Afwijken van de inkoopvoorwaarden is alleen toegestaan na voorafgaandelijke toestemming van het Inkoopcentrum of Juridische Zaken.

Beroeps- en integriteitscode

Fontys hanteert bij al zijn inkopen de beroepscode voor de inkoper. Deze heeft betrekking op eenieder, die namens Fontys al dan niet incidenteel inkoopt c.q. als inkoper optreedt, alsmede op zijn leidinggevende(n). Hierbij is het uitgangspunt dat Fontys ethisch verantwoord gedrag veronderstelt c.q. eist.
Daarnaast verwacht Fontys van iedereen die bij Fontys betrokken is dat deze zich integer opstelt, zowel bij interne als externe contacten. Hiertoe hanteert zij de opgestelde integriteitscode.