Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

In haar beleid is Fontys onderhevig aan de wettelijke regels van de Aanbestedingswet 2012. Zie hiervoor ook de inkoopprocedure.

Inkoopvoorwaarden

Op alle inkopen van Fontys zijn onverkort de algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn tevens beschikbaar in het Engels en in het Duits.

Afwijken van de inkoopvoorwaarden is alleen toegestaan na voorafgaandelijke toestemming van het Inkoopcentrum of Juridische Zaken.

Beroeps- en integriteitscode

Fontys hanteert bij al zijn inkopen de beroepscode voor de inkoper. Deze heeft betrekking op eenieder, die namens Fontys al dan niet incidenteel inkoopt c.q. als inkoper optreedt, alsmede op zijn leidinggevende(n). Hierbij is het uitgangspunt dat Fontys ethisch verantwoord gedrag veronderstelt c.q. eist.
Daarnaast verwacht Fontys van iedereen die bij Fontys betrokken is dat deze zich integer opstelt, zowel bij interne als externe contacten. Hiertoe hanteert zij de opgestelde integriteitscode.