Domein Mens en Maatschappij

Professionele Werkplaatsen | Samenwerken met impact

Het lectoraat wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van samenwerkingen in het zorg- en sociale domein in de regio. We willen dit bereiken door kennis te ontwikkelen, te delen en te implementeren over hoe lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk vormgegeven en versterkt kan worden en wat dit oplevert voor betrokkenen en organisaties.


Over het lectoraat

Beroepspraktijken in het sociale domein, zoals de gezondheidszorg en de welzijnssector, kenmerken zich door snelle ontwikkelingen en grote veranderingen. Deze komen voort uit technologische vernieuwingen, een veranderende visie op ziekte en gezondheid, de vergrijzing, complexere zorg- of ondersteuningsvragen, stijgende kosten en personele tekorten. Het is belangrijk aandacht te hebben voor preventie en het is noodzakelijk om inventieve oplossingen te vinden om de sociaal maatschappelijke hulp- en dienstverlening hoogwaardig en betaalbaar te houden. Dit vraagt om samenwerking tussen professionals met verschillende achtergronden en tussen organisaties uit verschillende sectoren.


Focus lectoraat

De ambitie van het lectoraat Professionele Werkplaatsen (PW) is impact te hebben op maatschappelijke en regionale vraagstukken door kenniscreatie over en innovatie van samenwerking tussen burgers, onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk in de domeinen gezondheid, zorg en welzijn.
Het lectoraat houdt zich bezig met het onderzoek naar het samen werken, leren, onderzoeken en innoveren over de traditionele grenzen van onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk heen. Het gaat om onderzoek naar hoe het lerend en onderzoekend samenwerken in de beroepspraktijk en binnen de regio vorm kan krijgen en wat de impact hiervan is voor betrokkenen. Een voorbeeld hiervan zijn de professionele werkplaatsen: hybride leeromgevingen die gesitueerd zijn binnen de beroepspraktijk, zoals een verpleegafdeling, gemeente, jeugdcentrum of netwerk van wijkteams. Deze omgevingen beogen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en groei van alle betrokkenen als ook aan de innovatie en ontwikkeling van de hulp- en dienstverlening.

Het lectoraat is een samenwerking tussen een aantal Fontysinstituten en hun beroepspraktijk:

 • Fontys Hogeschool Pedagogiek
 • Fontys Sporthogeschool
 • Fontys Hogeschool Social Studies
 • Fontys Hogeschool HRM en Psychologie
 • Fontys Hogeschool ICT
 • Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid
 • Fontys Paramedische Hogeschool

  Wat is een Professionele Werkplaats?

Het onderzoek

Het onderzoek krijgt vorm langs drie onderzoekslijnen:

 • Bouwstenen en condities voor samenwerking in Professionele Werkplaatsen.
 • Rol en positie van bruggenbouwers: docenten of professionals uit werkveld die specifiek de taak hebben om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.
 • Impact van professionele werkplaatsen.

Het onderzoek vindt plaats op meerdere niveaus van samenwerken:

 • Operationeel: het uitvoering geven aan alledaagse processen op de werkplek.
 • Tactisch: het faciliteren, inrichten en monitoren van processen en randvoorwaardelijke kaders op niveau van de PW.
 • Strategisch: het geven van richting en sturing op (inter)organisationeel niveau.

In haar aanpak hecht het lectoraat waarde aan:

 • Inclusie en participatie van belanghebbenden; diversiteit en verschillen tussen betrokkenen worden omarmd.
 • Het bijdragen een (leven lang) ontwikkeling van mensen, organisatie en praktijken.
 • Snelle terugvloeiing en toepassing van opgedane kennis en inzichten in de onderwijs- en beroepspraktijk.

Deze aanpak kenmerkt zich door:

 • Participatieve onderzoeksprojecten, waarbij aansluiting gezocht wordt bij vakinhoudelijke vraagstukken en herkenbare issues in de beroepspraktijk.
 • Ontwerpgerichte onderzoeksprojecten, waarbij opgedane kennis over lerend en onderzoekend samenwerken vertaald worden in praktische handvatten, tools en instrumenten en uitgeprobeerd worden in meerdere samenwerkingsverbanden.
 • Evaluatieonderzoek, waarin onderzocht wordt wat de opbrengsten zijn van de samenwerking voor betrokkenen, het onderwijs en de beroepspraktijk.

Het is nadrukkelijk de bedoeling om naast professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, ook burgers /cliënten en hun naasten, managers en andere belanghebbenden in het onderzoek te betrekken.

Lector

Dr. M.W.C. (Miranda) Snoeren-Teunissen

Lector Professionele Werkplaatsen

Miranda Snoeren is van oorsprong verpleegkundige, volgde de lerarenopleiding verpleegkunde en studeerde algemene gezondheidswetenschappen. In 2015 promoveerde zij aan de VU medisch centrum op een participatief actieonderzoek naar werkplekleren in de ouderenzorg.


Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat bestaat uit een dynamisch netwerk van professionals (in opleiding) vanuit de beroepspraktijk, Fontys en andere kennisinstellingen, als ook andere belanghebbenden. Er wordt intensief samengewerkt met de regiegroep professionele werkplaatsen, bestaande uit docenten die een sleutelpositie innemen binnen de betrokken Fontys instituten en een nauwe relatie onderhouden met de beroepspraktijk. Daarnaast worden in 2021 enkele onderzoekers aangesteld die het kernteam van het lectoraat gaan vormen.


Onderzoeksprojecten

 • WIN-project: Het Werkplaats INstrument-project (WIN) onderzoekt de verdere ontwikkeling van Professionele Werkplaatsen (PW).
 • Autonomie in Samenspraak. Een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg.
 • Adaptatwork: geeft inzicht in werkzame mechanismes en ontwerpt praktische tools voor de ontwikkeling van adaptieve expertise tijdens werkplekleren.


PW inside

We bieden jou de mogelijkheid nieuwe ontwikkelingen over Professionele Werkplaatsen te volgen en te delen.

We willen:

 • Inspireren | een podium bieden voor inspirerende ontwikkelingen binnen Professionele Werkplaatsen.
 • Verbinden | van elkaar leren en personen en organisaties samen te brengen.
 • Kansen creëren | creëeren van kansen tot verdere ontwikkeling van het thema dat in de spotlight wordt gezet.

Leermethode schaduwen

Stress signaleringsplan bij de GGzE

Leerdoelbespreking bij het ETZ

Jouw onderwerp hier?

Heb jij een onderwerp dat voor andere Professionele Werkplaatsen interessant is? Neem contact op met Nard van de Langenberg of Johan van Herk om een PW Inside op te nemen.

Binnen het domein Mens en Maatschappij zijn er diverse vormen van Professionele Werkplaatsen (PW). Benieuwd hoe dat er uit ziet?

Sociaal Innovatie Centra

Fontys HRM en Psychologie

Wegens het niet accepteren van de cookies is de youtube video niet zichtbaar.

Centra voor Pedagogische Innovatie

Fontys Hogeschool Pedagogiek

Sfeerafbeelding Fontys

Koster, B., Snoeren, M. van Dijk, M., Gootjes, B., van Herk, J., van Leeuwen, B, Mangnus, E. & Stappers, J. (2020). Regie, erkenning en ontmoeting als basis. Werken aan een leven lang ontwikkelen. TH&MA, 4, 80-86.

Heemskerk, W., Warning, T., Brus, F. en Snoeren, M. (2020). The potential of learning within learning communities in hospital care innovation units: A qualitative descriptive study. International Journal of Nursing Education Scholarship, 17(1), 1-14.

Moresi, S., Duinkerke, M., Swennenhuis, P., & Snoeren, M. (2019). Professionele werkplaatsen: lerend en onderzoekend samenwerken. OnderwijsInnovatie, 21(4).