Lectoraat van domein Mens en Maatschappij

Dynamische Talentinterventies

Mensen en kennis zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Daar moet je als organisatie zorgvuldig mee omgaan. Het is belangrijk om de talenten van mensen goed te benutten.

Over het lectoraat

Het lectoraat Dynamische talentinterventies doet onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent in de werkcontext. Het is onze ambitie om eraan bij te dragen dat ieder individu de kans krijgt in een context te werken waarin hij/ zij diens talenten kan ontdekken, ontwikkelen en benutten en daardoor betekenisvol werk kan vervullen.

Het onderzoek gebeurt vanuit drie onderzoekslijnen:

1.Talent als basis voor leven lang ontwikkelen. In toenemende mate wordt van professionals verwacht dat zij zich blijven ontwikkelen gedurende hun loopbaan. In deze lijn onderzoeken professionals duurzaam hun talent kunnen blijven inzetten en ontwikkelen, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven en het idee hebben dat zij werk doen dat bij hun kwaliteiten pas, waaraan zij plezier beleven en waarmee zij betekenis hebben voor anderen. Zo doen wij onderzoek naar het identificeren van talent, naar veranderende loopbanen en naar leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan.

2. Talentmobilisatie van individuen en teams in de organisatiecontext. Het talentgericht werken in teams en organisaties (mesoniveau) is en blijft ook in de komende lectoraatsperiode één van onze kernthema’s. Het onderzoek in deze lijn concentreert zich op vraagstukken met betrekking tot talentontwikkeling en – benutting in teams, en de rol van de leidinggevende en van talentklimaat in het mobiliseren van talent. We onderzoeken vervolgens ook wat dat betekent voor het HR beleid van een organisatie.

3. Talentmobilisatie gericht op het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. In deze lijn staat de spanning op de (regionale) arbeidsmarkt centraal. We onderzoeken welke oplossingen er gezocht worden om die spanningen op de arbeidsmarkt op te lossen, wie daarbij een rol spelen (de actoren en de dynamieken daartussen) en wat interventies opleveren. Voorbeelden van projecten zijn lopende onderzoeken naar hybride docentschap als oplossing voor schaarste in het onderwijs en in de techniek, onderzoek naar het aantrekken en behoud van technisch en IT talent uit het buitenland, en onze projecten gericht op het mobiliseren van talenten van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Het lectoraat Dynamische Talentinterventies maakt o.a. onderdeel uit van het kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen.


Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder

Lector

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies

Marian Thunnissen is lector Dynamische Talentinterventies en leading lector van het Fontys Kenniscentrum Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast is Marian hoofdredacteur van Tijdschrift voor HRM, en werkzaam bij de vakgroep Strategische HRM van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van Universiteit Utrecht.


Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat Dynamische Talentinterventies bestaat, naast lector Marian Thunnissen, uit een aantal docentonderzoekers. Deze gemixte groep aan onderzoekservaring, onderwijservaring en contacten met het werkveld gaan aan de slag binnen het lectoraat.

P. (Peter) Bos

Docentonderzoeker

K. (Katja) Pardoen

Docentonderzoeker

K. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Junior onderzoeker & Adviseur design thinking

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker

H. (Hanna) van Beelen

Programmamanager


Onderzoeksprojecten

Werving- en selectiepraktijken binnen de automotive industrie: De veranderende automotive industrie vraagt steeds meer om nieuwe functies. Dat betekent dat de automotive bedrijven in een andere talentpool moeten gaan zoeken. Hoe doen zij dat? Welke vacatures zetten zij uit, en hoe richten zij hun wervingsproces in?

De hybride tech docent als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven: In dit project wordt onderzocht hoe je hybride docenten kunt faciliteren in hun professionele ontwikkeling en hoe je hun rol als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven kunt versterken.

International Talent Scan: Hoe kunnen IT mkb'ers in de regio Brabant internationaal talent aantrekken en behouden? Dat is zijn vragen die het lectoraat samen met Brainport Eindhoven en Holland Expat Centre South onderzoeken.

Loopbaancentrum Career Jumpstart: Vanuit Career Jumpstart worden alumni begeleid naar een passende werkplek, bijvoorbeeld door persoonlijke (job)coaching of trainingen gericht op het vinden van werk.

Creëren Arbeidskansen 2.0: Binnen dit project wordt een één jaar durende training tot Jobcoach gemaakt voor deze docenten, waarbij ondermeer supervisie, fysieke bijeenkomsten en een digitale leeromgeving worden ontwikkeld en ingezet zullen worden.

Vakcommunity Leven Lang Ontwikkelen: In een vakcommunity gaan ze samen open leermaterialen delen en ontwikkelen op het gebied van het thema ‘een Leven Lang Ontwikkelen’.

De rol van de leidinggevende bij professionele ontwikkeling: Naast andere thema's, richt dit project zich op de rol van de leidinggevende bij het definiëren, identificeren, benutten en ontwikkelen van talent.

Talentklimaat: Binnenkort meer!

Boek: Binnenkort meer!

Talentscan: Binnenkort meer!

2020

De hybride tech docent monitor: Brainport Eindhoven is in 2020 gestart met de pilot Hybride Tech Docenten. Met de pilot wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio door de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in te brengen.

Future Learning: De definitie van een Shared Learning Team is: Een groep die werkt aan een gezamenlijke missie of doel en waarin het leren en ontwikkelen van alle teamleden een centrale rol heeft.

Shared Learning Teams: In dit onderzoek gaan we in op de vraag: Hoe kunnen shared learning teams vormgegeven worden, zodat er gebruik gemaakt wordt van de diversiteit in het team en er ook echt systeemoverschrijdend gewerkt en geleerd gaat worden?

Een goede student-docent werkrelatie, een voorspeller voor studiesucces?: Welke rol speelt de werkrelatie tussen student en docent op het studiesucces van de student? In dit onderzoek geven we hierom antwoord en tools.

Kenmerken van de ideale hbo docent: Tijdens dit project wordt onderzocht wat een ideale hbo-docent typeert vanuit het perspectief van verschillende actoren en betrokkenen binnen het hbo.

2019

Right (wo)man for the job: Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever.

Hybride leernetwerken: Dit onderzoek richt zich op het evalueren van de sociale configuratie van leernetwerken en de waarde ervan voor deelnemers met als doel het identificeren van indicatoren die ten grondslag liggen aan successen en dilemma’s bij het sociale leren.

Leven lang ontwikkelen in bedrijven: In dit onderzoek verzamelen we een aantal best practices met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen in organisaties en zullen deze publiceren in een inspiratiebundel.

Slimmer werken met talent in teams: Lees in de inspiratiebundel terug hoe tien teams werken vanuit talent en welke stappen zij hebben gezet om dat voor elkaar te krijgen.

Hybride docenten en HRM beleid op scholen: Inzicht krijgen in de wijze waarop scholen hybride docenten (met hun HR beleid) faciliteren, en hoe dat door zowel de school als de hybride docenten in die school ervaren wordt.

Opleiden voor hybride loopbanen


Kennisdeling

    Wegens het niet accepteren van de cookies is de YouTube video niet zichtbaar.

    Tijdens dit interview gaat Fontys docent-onderzoeker Peter Bos in gesprek met Marian Thunnissen (lector Dynamische Talentinterventies) en Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen) over een leven lang ontwikkelen.


    Contact

    Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

    Lector Dynamische Talentinterventies