Lectoraat van domein Mens en Maatschappij

Dynamische Talentinterventies

Mensen en kennis zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Daar moet je als organisatie zorgvuldig mee omgaan. Het is belangrijk om de talenten van mensen goed te benutten. Dat geldt voor zowel het onderwijs als het werkveld

Over het lectoraat

Het lectoraat Dynamische talentinterventies doet onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent. Het onderzoek richt zich op drie niveaus: micro, meso en macro. Op het micro niveau kijken we naar het individu en wat er voor nodig is om als (bijna) werkende professional je talent te ontdekken, ontwikkelen en te benutten. Daarbij gaat onze specifieke aandacht uit naar het duurzaam ontwikkelen van je talenten (o.a. in het kader van leven lang leren), bijvoorbeeld door middel van leren op de werkplek. Ook doen we onderzoek naar de werkrelatie tussen de student en de docent en wat die werkrelatie onder meer betekent voor de talentontwikkeling en –benutting van en door een docent.

Het onderzoek op mesoniveau concentreert zich op vraagstukken met betrekking tot talentontwikkeling en – benutting in teams, en de rol van de leidinggevende en van talentklimaat in het mobiliseren van talent. We onderzoeken vervolgens ook wat dat betekent voor het HR beleid van een organisatie.

Tot slot ligt de focus ook op macro-maatschappelijk niveau: hoe ontwikkel je de talenten over de grenzen van de organisatie heen? En in welke mate nemen organisaties - als het gaat om talent ontwikkeling - hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Zo doen we bijvoorbeeld onderzoek naar het bevorderen van de inzetbaarheid van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Binnenkort lees je hier meer over het lectoraat Dynamische Talentinterventies!


Nieuws

{{ feed.values.title }}

{{ feed.properties.publicationDate }}

{{ feed.properties.description }}

Lees verder


Lector

Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

Lector Dynamische Talentinterventies

Marian Thunnissen (1971) heeft sociale en organisatiepsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen is onderzoek naar de inzetbaarheid van mensen in organisaties de rode draad in haar loopbaan. Zij heeft gewerkt als onderzoeker bij het CNV en bij het onderzoeksinstituut IVA in Tilburg, waar zij onderzoek heeft verricht naar medewerkerstevredenheid, inzetbaarheid van oudere medewerkers en employability, met name bij organisaties in de non-profit zoals universiteiten en ministeries.


Kenniskring

De kenniskring van het lectoraat Dynamische Talentinterventies bestaat, naast lector Marian Thunnissen, uit een aantal docent-onderzoekers. Met ingang van het nieuwe studiejaar gaat deze gemixte groep aan onderzoekservaring, onderwijservaring en contacten met het werkveld aan de slag binnen het lectoraat.

K. (Katja) Pardoen

Docentonderzoeker

K. (Kazimier) Helfenrath

Docentonderzoeker

M. (Manon) Krabbenborg

Docentonderzoeker

M.G. (Mariëlle) Rosendaal

Onderzoeksassistent

E. (Ellen) Koop - Spoor

Docentonderzoeker


Koppeling onderwijs

O

Het lectoraat draagt bij aan de actualiteit en de kwaliteit van het onderwijs en streeft ernaar om de kennis van studenten over (evidence-based) talentgericht werken te vergroten en handvatten aan te reikem om binnen de toekomstige werkgever c.q. -context veranderingen door te voeren. Dit doet het lectoraat op verschillende manieren. Hieronder vind je een greep uit de activiteiten binnen en voor het onderwijs.

In de verschillende onderzoeksprojecten die vanuit het lectoraat in samenwerking met de praktijk worden uitgevoerd worden studenten actief betrokken. Door als opdrachtgever onderzoeksvraagstukken aan te bieden voor studenten die een afstudeeronderzoek uitvoeren als onderdeel van de opleiding die zij volgen. Het onderzoek dat de student uitvoerd draagt bij als deelonderzoek van een groter maatschappelijk vraagstuk dat wordt onderzocht door het lectoraat. Behalve dit krijgt de student frequente en intensieve begeleiding op het gebied van onderzoek en het betreffende thema.

Zit jij op het HBO of universiteit en ben je op zoek naar een interessant praktijkgericht vraagstuk rondom het thema talent? Klik dan hier voor meer informatie en het overzicht aan vraagstukken! Of neem contact op met Mariëlle Rosendaal (lectoraattalent@fontys.nl).


Onderzoeksprojecten

De hybride tech docent als verbinder tussen onderwijs: Vanuit het project de hybride tech docenten die gekoppeld is aan de Brainport pilot Hybride Tech Docenten wordt vervolg onderzoek gedaan.

Creëren Arbeidskansen 2.0: Binnen dit project wordt een één jaar durende training tot Jobcoach gemaakt voor deze docenten, waarbij ondermeer supervisie, fysieke bijeenkomsten en een digitale leeromgeving worden ontwikkeld en ingezet zullen worden.

Kenmerken van de ideale hbo docent: Tijdens dit project wordt onderzocht wat een ideale hbo-docent typeert vanuit het perspectief van verschillende actoren en betrokkenen binnen het hbo.

De rol van de leidinggevende bij professionele ontwikkeling: Naast andere thema's, richt dit project zich op de rol van de leidinggevende bij het definiëren, identificeren, benutten en ontwikkelen van talent.

International Talent Scan: Hoe kunnen IT mkb'ers in de regio Brabant internationaal talent aantrekken en behouden? Dat is zijn vragen die het lectoraat samen met Brainport Eindhoven en Holland Expat Centre South onderzoeken.

Loopbaancentrum Career Jumpstart: Vanuit Career Jumpstart worden alumni begeleid naar een passende werkplek, bijvoorbeeld door persoonlijke (job)coaching of trainingen gericht op het vinden van werk.

Talenthub: Binnenkort meer!

MOOC: Binnenkort meer!

Talentscan: Binnenkort meer!

2020

De hybride tech docent monitor: Brainport Eindhoven is in 2020 gestart met de pilot Hybride Tech Docenten. Met de pilot wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio door de ervaring en kennis van mensen uit het technische bedrijfsleven letterlijk de klas in te brengen.

Future Learning: De definitie van een Shared Learning Team is: Een groep die werkt aan een gezamenlijke missie of doel en waarin het leren en ontwikkelen van alle teamleden een centrale rol heeft.

Shared Learning Teams: In dit onderzoek gaan we in op de vraag: Hoe kunnen shared learning teams vormgegeven worden, zodat er gebruik gemaakt wordt van de diversiteit in het team en er ook echt systeemoverschrijdend gewerkt en geleerd gaat worden?

Een goede student-docent werkrelatie, een voorspeller voor studiesucces?: Welke rol speelt de werkrelatie tussen student en docent op het studiesucces van de student? In dit onderzoek geven we hierom antwoord en tools.

2019

Right (wo)man for the job: Doelstelling van dit project is het ontwikkelen van handvatten voor en met re-integratieprofessionals om hen te ondersteunen bij het bewerkstelligen van een duurzame plaatsing van mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever.

Hybride leernetwerken: Dit onderzoek richt zich op het evalueren van de sociale configuratie van leernetwerken en de waarde ervan voor deelnemers met als doel het identificeren van indicatoren die ten grondslag liggen aan successen en dilemma’s bij het sociale leren.

Leven lang ontwikkelen in bedrijven: In dit onderzoek verzamelen we een aantal best practices met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen in organisaties en zullen deze publiceren in een inspiratiebundel.

Slimmer werken met talent in teams: Lees in de inspiratiebundel terug hoe tien teams werken vanuit talent en welke stappen zij hebben gezet om dat voor elkaar te krijgen.

Opleiden voor hybride loopbanen

2018

2017


Kennisdeling

    Tijdens dit interview gaat Fontys docent-onderzoeker Peter Bos in gesprek met Marian Thunnissen (lector Dynamische Talentinterventies) en Miranda Snoeren (lector Professionele Werkplaatsen) over een leven lang ontwikkelen.


    Contact

    Dr. M.A.G. (Marian) Thunnissen

    Lector Dynamische Talentinterventies